/
/

Väntetider i cancervården – väntetider från remiss till behandling i cancervården – delrapport oktober 2013

Rapporten presenterar väntetidssituationen för cancerpatienter i landet samt visar vilka möjligheter och svårigheter som finns i nationella mätningar och jämförelser av väntetider i cancervården.

Sammanfattning

Mätningar med patientperspektivet i fokus

Socialstyrelsen arbetar efter en modell med starkt patientperspektiv som mäter tiden mellan händelser som i så stor utsträckning som möjligt är patientupplevda och som syftar till att följa patientens väg genom vården. Mo-dellen är avgränsad till tiden mellan remiss till specialist fram tills det att behandlingen startar. Utöver dessa tidpunkter ingår även tidpunkten för första besök hos specialist, tidpunkten för diagnosbesked och den tidpunkt då en vårdplan upprättats tillsammans med patienten. Dessa mätpunkter har valts utifrån ett patientperspektiv då det för patienten är av stor vikt att snabbt få besked om sin sjukdom, liksom att få vara med att besluta om behandlingen utan att väntan blir lång.

 
Fortsatt stora skillnader mellan landstingen

För tredje året i rad redovisas väntetiden mellan det att en remiss till specialistläkare utfärdas, och att patienten påbörjar sin behandling. För landet som helhet är medianväntetiden fram till behandlingsstart över en månad för alla former av cancervård, för flera typer av cancer två månader. För de tre år Socialstyrelsen har gjort mätningar finns ingen tydlig trend i väntetider för landet som helhet.
Liksom i de tidigare mätningarna är variationerna i väntetid mellan olika landsting omfattande. Inget landsting har dock genomgående långa väntetider för de cancerområden som ingår i mätningen. Den stora spridningen av väntetider mellan landstingen och för olika cancerformer visar också att förbättringar är möjliga.

 
Kvalitetsregister utgör grund för mätningarna

Mätningarna av väntetider i cancervården ingår som ett pilotområde i ett större utvecklingsarbete som syftar till att förbättra uppföljningen av väntetider inom hälso- och sjukvården på nationell nivå. Underlaget till mätningarna har hämtats från åtta kvalitetsregister. Det betyder att förutsättningarna för att mäta de väntetider som modellen omfattar varierar då innehållet i registren är olika. Det är till exempel bara i fyra av de åtta registren som tiden för remissutfärdande fram till start av behandling kan fångas. För de övriga områdena har andra mått, så näraliggande som möjligt, fått användas. En förbättring kan dock ses i den meningen att fler register har eller är på gång att anpassa innehållet efter de mätpunkter och definitioner som ingår i den nationella modellen.

 
Uppdelning av vårdkedjan visar på förbättringsområden

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen jämförelser av väntetider på landstingsnivå uppdelat på olika delar av vårdkedjan. Ett landsting kan till exempel ha relativt kort väntetid till ett specialistbesök men längre väntan fram till start av behandling, medan mönstret är det omvända i ett annat landsting. Denna typ av information är ett viktigt underlag för landstingen som ska analysera orsakerna till långa väntetider och arbeta lokalt för att korta väntetider.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-25
Format: POD
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Jens Wilkens
075-247 30 00

Mer hos oss

Vård i rimlig tid