Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och sjukvård – Urval ur ICF och KVÅ

Inom kommunernas ansvarsområde får allt fler äldre hälso- och sjukvård. Denna rapport beskriver ett systematiskt arbetssätt för att utreda och bedöma behov, planera och genomföra åtgärder samt följa resultat med användning av enhetliga, entydiga begrepp, termer och klassifikationer.

Sammanfattning

Allt fler äldre får hälso- och sjukvård inom kommunernas ansvarsområde. För att kunna följa äldres hälsa och behov av åtgärder samt resultat av åtgärderna på lokal såväl som nationell nivå behövs ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation. Denna rapport beskriver ett systematiskt arbetssätt för att utreda och bedöma behov, planera och genomföra åtgärder samt följa resultat med användning av enhetliga, entydiga begrepp, termer och klassifikationer. Arbetssättet utgår från ett behovsorienterat synsätt, där bedömt funktionstillstånd och målformulering tillsammans med individen utgör grunden för att bedöma behovet av åtgärder. Målet bör vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt för att resultatet sedan ska kunna följas upp. Denna studie är en fortsättning på tidigare arbete för att identifiera begrepp och termer som är multiprofessionella och kan användas av arbetste-rapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor i journaldokumentationen inom den hälso- och sjukvård för äldre som kommunerna ansvarar för.

Syftet med projektet var att ta fram urval ur Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), som kan användas för strukturerad dokumentation av funktionstillstånd, mål, bedömt behov, uppföljning av resultat samt åtgärder i utredning och behandling. Urvalen kan användas dels i den lokala dokumentationen, dels som underlag för nationell statistik.

Resultat innehåller 265 ICF-kategorier, varav 150 ICF-kategorier på andra nivån och 78 ICF-kategorier på tredje nivån. Urvalet på andra nivån stämmer väl överens med ICF core sets för geriatriska patienter i postakutsjukvård, men det har utökats med tillägg inom framförallt aktiviteter och delaktighet gällande att lära och tillämpa kunskap, förflyttning och hemliv. Urvalet ur KVÅ innehåller totalt 109 utredande åtgärder, 166 behandlande och preventiva åtgärder samt 16 administrativa åtgärder.

Det framtagna urvalet ur ICF

  • innehåller ICF-kategorier från alla ICF-komponenterna för att beskriva äldres hälsa
  • stämmer väl med ICF core sets för geriatriska patienter inom postakut slutenvård
  • kan användas för att bedöma äldres behov genom att dokumentera bedömt funktionstillstånd, mål, bedömt behov samt uppföljning av resultat med nytt bedömt funktionstillstånd och måluppfyllelse enligt den framtagna modellen.
  • Det framtagna urvalet ur KVÅ kan användas för att dokumentera utre-dande och åtgärdande aktiviteter.
  • Urvalen kan användas som underlag för utveckling av nationell statistik.

Socialstyrelsen avser att fortsätta sitt utvecklingsarbete för att

  • reliabilitetstesta bedömningsskalan för urvalet i ICF
  • utveckla nationell informationsstruktur för området
  • utveckla vad som ska vara underlag för nationell statistik
  • utreda hur urvalen och modellen ska förvaltas och distribueras.

Socialstyrelsen bedömer att det också finns behov av att testa modellen och att ta fram användarstöd för att införa modellen.

Läs hela sammanfattningen

Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och sjukvård

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-19
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ann-Helene Almborg
075-247 30 00