/
/

Upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn och ungdomar – En sammanställning av systematiska kunskapsöversikter

Rapporten visar att det i de granskade systematiska kunskapsöversikterna saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera någon metod för generell screening av utvecklingsavvikelser, språkutveckling eller autism inom barnhälsovården och elevhälsan.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har sammanställt det vetenskapliga underlaget från systematiska översikter som undersöker tillförlitligheten av metoder för att upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn och ungdomar. Avsikten har varit att söka kunskap som kan ge underlag för att vägleda barnhälsovården och elevhälsan om hur de vid hälsoundersökningar och hälsobesök kan upptäcka barn som behöver insatser för att förhindra framtida problem.

Sex systematiska översikter ingår i översikten. Endast en undersöker kunskapen kring metoder eller instrument för upptäckt av olika aspekter av utvecklingsavvikelser hos barn i förskoleåldern. Utöver den har Socialstyrelsen inte hittat någon systematisk översikt som belyser metoder för att upptäcka barn med avvikande motorisk, kognitiv eller emotionell utveckling. Däremot identifierade vi arbeten som gav oss underlag för tre mer avgränsade, men för barnhälsovården aktuella, frågor:

  • Finns det ett vetenskapligt underlag för att föreslå screening för att identifiera tal- och språkförsening eller språkstörning hos barn i förskoleåldern?
  • Finns det ett vetenskapligt underlag för att föreslå screening för att upptäcka autism hos små barn?
  • Finns det effektiva metoder för att värdera allvarsgraden av tecken på autism hos barn och ungdomar?

Socialstyrelsens kvalitetsgranskning av de sex översikterna visar att ingen var av hög kvalitet, en var av medel/hög kvalitet, en av låg/medel, en av medelkvalitet och de tre resterande översikterna var av låg kvalitet. I denna rapport redovisar vi även de översikter som bedöms ha låg kvalitet eftersom de har relevans för området. Resultatet från vår systematiska översikt måste tolkas med försiktighet på grund av den bristande kvaliteten hos de ingående översikterna och det faktum att mer än hälften av dessa baseras på litteratursökningar som genomförts innan 2008.

Rapporten visar att det i systematiska översikter saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera införandet av en specifik metod för generell screening av utvecklingsavvikelser, språkutveckling eller autism inom barnhälsovården och elevhälsan. Däremot finns underlag som visat att metoder kan användas för att på ett strukturerat sätt samla information som ett stöd för att värdera allvarsgraden av tecken på autism hos barn och ungdomar och beslut om vidare åtgärder.

Resultatet från översikten betyder inte att det saknas bra metoder för att upptäcka barn med utvecklingsavvikelser eller att screening inte är värdefullt men att det saknas vetenskapligt underlag från systematiska kunskapsöversikter för att påstå det. Med de brister i det vetenskapliga underlaget som rapporten visar finns ett stort behov av att ta fram nya systematiska kunskapsöversikter om bedömningsmetoders tillförlitlighet. Dessutom behövs det initieras mer forskning där utprövning av metoder för upptäckt av utvecklingsavvikelser utförs inom de berörda verksamheterna.

Socialstyrelsen ger inga rekommendationer eller diskuterar möjliga implikationer för barnhälsovården eller elevhälsan i denna rapport. Resultatet kommer att vägas in i de kommande vägledningarna för barnhälsovården och elevhälsan.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-9
Format: PDF
Antal sidor: 67
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Mer hos oss

Barn och familj