/
/

Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – En sammanställning av systematiska översikter

I rapporten redovisar Socialstyrelsen det aktuella kunskapsläget om tillförlitligheten av bedömningsmetoder för att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Rapporten är en systematisk kunskapsöversikt av redan genomförda systematiska kunskapsöversikter

Sammanfattning

Socialstyrelsen har sammanställt det vetenskapliga underlaget från systematiska översikter som undersöker tillförlitligheten av bedömningsmetoder för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar inom ramen för verksamheter som barnhälsovård (BHV) och elevhälsa (EH). Kunskapen från dessa översikter kommer att ge oss underlag för vårt arbete att utforma en vägledning för BHV och EH. En viktig uppgift för dessa verksamheter är att i samband med hälsoundersökningar och hälsobesök upptäcka barn som behöver insatser för att förhindra framtida problem.

Socialstyrelsen hittade sju översikter som utvärderar bedömningsmetoder för tidig upptäckt av psykisk ohälsa relevanta för BHV och EH i internationella litteraturdatabaser. Områden som studerats i dessa översikter är

  • alkohol- och drogproblem bland ungdomar 12–20 år (1 översikt)
  • depression bland barn och ungdomar 6–18 år (3 översikter)
  • generell psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 5–18 år (2 översikter varav 1 som inte fann några relevanta studier)
  • utagerande beteendeproblem bland barn 2–7 år (1 översikt).

Socialstyrelsen hittade inga översikter som sammanställer kunskap om bedömningsmetoder inom områden som själdestruktivitet, andra psykiska symtom, skyddsfaktorer för psykisk ohälsa, ätstörningar eller mobbning.

Vår kvalitetsgranskning av de sju översikterna visar att endast en har hög kvalitet, ingen översikt har medelhög kvalitet och de resterande sex översikterna har låg kvalitet. Trots den låga kvaliteten redovisar vi dessa översikter i rapporten eftersom de har relevans för området. Översikten med hög kvalitet undersöker tillförlitligheten av olika bedömningsmetoder för depression, men kunskapen kan inte anses vara aktuell eftersom endast litteratur publicerad före 2008 ingår. Sammantaget visar översikterna att studier om tillförlitligheten av bedömningsmetoder för psykisk ohälsa har bristfälliga underlag. Inom många områden saknas allmänt accepterade ”gold standard”-metoder för att identifiera psykisk ohälsa. Detta innebär att olika referensmetoder har använts för att bestämma bedömningsmetodens tillförlitlighet, vilket försvårar tolkningen av resultatet. Dessutom har ofta populationer inkluderats som inte helt överensstämmer med de som besöker BHV och EH. Det innebär att prevalensen av tillståndet är högre i dessa studier än vad som kan förväntas inom dessa verksamheter.

Socialstyrelsen ger inga rekommendationer eller diskuterar möjliga praktiska implikationer för BHV eller EH i denna rapport. Resultatet kommer att vägas in i de kommande vägledningarna för BHV och EH. Socialstyrelsen anser att det finns ett stort behov av att ta fram nya systematiska kunskapsöversikter om bedömningsmetoders tillförlitlighet inom alla områden som rör psykisk ohälsa. Dessutom behövs det initieras mer forskning där utprövning av bedömningsmetoder för tidig upptäckt av psykisk ohälsa faktiskt utförs inom de berörda verksamheterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-8
Format: PDF
Antal sidor: 59
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt