/
/

Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Vägledningens huvudbudskap är beskrivningen av en arbetsprocess i fyra steg (behovsanalys, Kvalitetskartläggning, Riskanalys och Uppföljning) som kommunerna kan använda i sin upphandling av tjänster i äldreomsorgen.

Sammanfattning

Kvalitet i vård och omsorg för äldre kräver ett systematiskt arbetssätt där alla aktörer är överens om vilka tjänster som ska levereras och med vilken kvalitet. Kvalitet i vård och omsorg beskrivs i nationella mål och regleras i lagar och föreskrifter. Kommunerna får självfallet ställa högre krav på kvalitet om de så önskar.

Socialstyrelsen definierar kvalitet i relation till målen och kraven för aktuell lagstiftning. Tjänsterna ska svara mot målen i gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Målen ska också nås utifrån ett medborgarperspektiv.

Ett budskap i den här vägledningen är att kvalitetsnivån på den vård och den omsorg som levereras ytterst är kommunens ansvar. Kommunen och den ansvariga nämnden har även ansvar för kontinuerlig uppföljning av beställda tjänster. Uppföljning utförs i flera olika processer av både kommunen och de verksamheter som utför vård och omsorg. Här följer några centrala exempel:

  • Handläggaren följer upp de individuella biståndsbesluten på nämndens uppdrag.
  • Avtalsuppföljning av enskilda utförare och privata vårdgivare är ett kommunalt ansvar som utgår från förfrågningsunderlagets krav och från en uppföljningsplan som tas fram i samband med kravställandet i upphandlingsprocessen.
  • Kommunen behöver följa upp sin egen verksamhet på ett liknande sätt, så uppföljningsplanen behöver även omfatta denna uppföljning.
  • Kommunala och enskilda verksamheter samt privata vårdgivare som utför vård och omsorg ska ha en egen ändamålsenlig verksamhetsuppföljning.

I denna vägledning redovisar Socialstyrelsen

  • processer för behovsanalys, kvalitetskartläggning, riskanalys och uppföljning
  • några viktiga områden att förhålla sig till i den kommunala kvalitetskartläggningen
  • kommunens ansvar för att vård och omsorg håller god kvalitet
  • nationella mål för vård och omsorg för äldre
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-6
ISBN: 978-91-7555-013-8
Format: POD
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr