/
/

Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2012

Denna rapport ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre utifrån 35 indikatorer. Gruppen mest sjuka äldre belyses särskilt. Öppna jämförelser kan användas som ett av flera verktyg för analys, uppföljning och utveckling inom äldreomsorgens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.

2013-01-28: Rapporten uppdaterad: Jönköpings län framgick som Östergötlands län.
Bilaga 1: Har kompletterats med resultat på kommunnivå för ”Antal personer med fallskador per 1000 invånare. 2009-2011”
Bilaga 2: Indikatorbeskrivningen för fallskador har flyttats från sida 18 till sida 16.

Jämförelseverktyg på webben – Vård och omsorg om äldre

Bilagor

Bilaga 1 Kommunresultat

Bilaga 2 Beskrivning av indikatorer

Sammanfattning

För tredje gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. I rapporten ges en bred bild av vården och omsorgen om äldre och den belyser områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser. Det är viktigt att insatserna fungerar, oavsett vem som är ansvarig huvudman, till exempel för rehabilitering, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

Årets rapport innehåller fler indikatorer och områden än tidigare. Gruppen mest sjuka äldre belyses på olika sätt, bland annat genom att resultaten på riksnivå redovisas uppdelat efter antal beviljade hemtjänsttimmar och de äldres självskattade hälsotillstånd. Nya indikatorer presenteras för bland annat förebyggande åtgärder, inflytande, information och boendemiljö. Avsnittet om tillgänglighet har utökats och nya avsnitt finns bland annat för psykisk hälsa, demenssjukdom och sammanhållen vård och omsorg. De nationella kvalitetsregistren bidrar med flera uppgifter i årets rapport.

Öppna jämförelser kan användas som ett av flera verktyg för analys, uppföljning och utveckling inom äldreomsorgens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.

Kort om årets resultat

Vård och omsorg för sjuka äldre

  • Drygt hälften som har insjuknat i stroke uppgav att de har fått sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda.
  • Andelen som har smärtskattats vid vård i livets slut är fortsatt liten.
  • I kommunerna varierade andelen äldre som har behandlats med tre eller fler psykofarmaka samtidigt mellan två och elva procent. Behandlingen ökar risken för fall och andra biverkningar.

Förebyggande åtgärder

  • Förebyggande åtgärder har genomförts för cirka 60 procent av personerna i särskilt boende där risk för fall, undernäring respektive trycksår konstaterats.

De äldres omdöme om hemtjänst och särskilt boende

  • De äldre ger generellt goda omdömen om hemtjänsten och det särskilda boendet i sin helhet. Även personalens bemötande får goda omdömen.
  • Inom flera områden finns det stora skillnader mellan kommunernas resultat. Resultatet
    varierar även beroende på hur de äldre skattar sitt hälsotillstånd.
  • Möjligheterna att komma utomhus, nöjdheten med de sociala aktiviteterna som erbjuds och tillgängligheten till sjuksköterskor i särskilt boende är några områden som uppvisar mycket stora skillnader mellan kommunerna.

De stora skillnader som finns mellan kommunernas resultat behöver analyseras utifrån lokal och regional kunskap om verksamheten. Kommunerna kan också lära sig mycket av att jämföra sig med varandra, framför allt inom områden med mycket stora variationer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-5
ISBN: 978-91-7164-892-1
Format: Bok
Antal sidor: 157
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 140 kr