/
/

Utvecklingsplan för patientregistret 2013–2017

Syftet med den här utvecklingsplanen är att skapa underlag till förbättringar av patientregistret. Planen lyfter utvecklingsbehoven för de delmoment som ingår i registrets process samt behoven av en ökad omfattning och ett förändrat innehåll.

Sammanfattning

I syfte att skapa underlag för förbättringar av patientregistret har utvecklingsbehoven för varje delmoment som ingår i registrets process kartlagts. Med detta avses den kedja av insatser som genomförs från det att en person söker vård till och med att patientregistrets data används för exempelvis forskning eller statistik. Dessa behov presenteras i denna utvecklingsplan tillsammans med utvecklingsbehov i form av ökad omfattning och förändrat innehåll i registret.

En förstudie som genomförts visar att patientregistrets syfte upplevs som oklart och att olika aktörer har en skiftande uppfattning om vad registret kan användas till. Att kommunicera ett klart syfte och en tydlig målbild är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vidare föreslås en stärkt satsning på organisation, aktualitet, kvalitetsarbete och statistikpresentation.

En tydlig kommunikation genom hela patientregistrets processkedja är en förutsättning för ett effektivt utvecklingsarbete. En kommunikationsstrategi för patientregistret ska tas fram. Socialstyrelsen ska också utveckla kommunikationsvägar med privata vårdgivare och utöka dialogen med huvudmännen – bland annat genom besök hos landstingen.

Tre områden, syfte/målbild, organisation och kommunikation, har identifierats som centrala och utgör tillsammans en grundplattform för kommande utvecklingsarbete. Initialt kommer en större satsning att genomföras för att realisera dessa tre grundläggande delar.
Ökad aktualitet i data bedöms som angeläget och Socialstyrelsen kommer snarast påbörja ett utvecklingsarbete för tätare inrapportering av data. Ett annat angeläget utvecklingsområde är rapportering av väntetider i akutsjukvården som ska vara i drift från årsskiftet 2013/2014.

I planen beskrivs ytterligare utvecklingsaktiviteter inom områdena organisation, kommunikation, omfattning, innehåll, kvalitet, teknik, statistikpresentation, fackspråk och informatik samt internationell översikt och internationellt samarbete. Alla aktiviteter kommer inte att genomföras samtidigt, men kommer att initieras under kommande femårsperiod.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-17
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Annelie Schönbeck
075-247 30 00