/
/

Förstudie om försöksverksamhet med separationsteam – redovisning av regeringsuppdrag

Separationsteam kan förebygga och minska konflikter mellan separerande föräldrarna i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet. Utifrån förstudien föreslår Socialstyrelsen att försöksverksamheter med separationsteam startas i tio kommuner.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie om förutsättningarna för att i ett antal kommuner bedriva en försöksverksamhet med separationsteam som kan erbjuda föräldrar och barn stöd och hjälp i samband med separation. Det övergripande målet är att så långt möjligt försöka minska de skadeverkningar som föräldrarnas konflikter kan få för barnet och bidra till att barnet får en god och trygg relation med båda föräldrarna. I denna rapport redovisas resultatet av förstudien och de slutsatser som Socialstyrelsen dragit utifrån frågeställningarna i uppdraget.

Socialstyrelsen anser sammanfattningsvis att det är angeläget att en försöksverksamhet med separationsteam genomförs under Socialstyrelsens ledning.

Juridiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska förutsättningar

Ett separationsteam bör betraktas som en samverkansform där olika myndigheter gemensamt kan erbjuda familjer ett samordnat stöd och insatser med utgångspunkt från det regelverk och det uppdrag som gäller för den ordinarie verksamheten. Respektive verksamhets roll och ansvar inom separationsteamsverksamheten tydliggörs genom avtal. Kommunen är, genom socialnämnden eller motsvarande, mest lämpad att ta rollen som lokalt projektansvarig, utifrån sitt uppdrag och ansvar för målgruppen.

Författningsförändringar

Socialstyrelsen har under förstudien inte identifierat några författningsändringar som måste göras för att en försöksverksamhet med separationsteam ska kunna starta.

Försöksverksamheten bör vara inriktad på att närmare undersöka om behov av författningsförändringar finns, dels i inledningsskedet, dels i samband med löpande uppföljningar och slutlig utvärdering.

Uppgifter och roller

Separationsteamets kärna bör bestå av en samordnare, en familjerättssocionom samt en funktion med kompetens inom familjeekonomiska frågor. Förhållanden kring exempelvis underhållsstöd och bostadsbidrag kan vara konfliktdrivande. Försäkringskassan har enligt förstudien inte möjlighet att medverka på det sätt som föreslås i betänkandet och som Socialstyrelsen anser skulle kunna bidra till att föräldrar får stöd och hjälp för att förebygga och dämpa konflikter kring dessa frågor. Det är ett problem som inte varit möjligt att lösa inom ramen för förstudien. Kommunens budget och skuldrådgivare eller annan funktion med kompetens kring familjeekonomiska frågor kan eventuellt bidra med viss kompetens, men tveksamheter finns om detta är en bra lösning. I övrigt bör tillgång finnas till familjerådgivning, barnpsykolog, familjerättsjuridisk kompetens. Frågan om hur dessa kompetenser ska tillgodoses behöver också utredas vidare under inledningsskedet av försöksverksamheten.

Det behöver i varje team finnas en person som har rollen som barnets företrädare.

Insatser bör skräddarsys utifrån varje förälders och barns behov. Det handlar om information och rådgivning för föräldrar och barn, men även om krisbearbetning och konfliktlösning. Syftet bör vara att förebygga och minska konflikter mellan föräldrarna. För barnens del kan stödet handla om enskilda samtal och gruppverksamhet inom separationsteamet samt hjälp att finna lämpliga insatser i övrigt.

Genom uppföljning och utvärdering av de metoder som används i försöksverksamheten bidrar detta till den fortsatta kunskapsutvecklingen inom området.

Förväntade kostnader och lämplig finansieringsform

Utgångspunkten för uppskattning av förväntade kostnader för försökskommunerna bör enligt regeringsuppdraget vara att deltagande huvudmän och professioner utför sina arbetsuppgifter inom ramen för ordinarie verksamhet och befintliga ekonomiska ramar, men att det kan uppstå kostnader för en samordnare eller liknande funktion. Utöver extra kostnader för samordnare visar förstudien att viss ekonomisk förstärkning kan behövas för att säkerställa kompetensen i teamet. Därutöver tillkommer kostnader för den nationella samordningen såsom nationell projektledare, nationella konferenser, samordnarmöten, kompetensutveckling, studiebesök, IT/informationskostnader och utvärdering.

Behovet av externa projektmedel för en försöksverksamhet med tio försökskommuner uppgår till ca 27 mkr.

Projektorganisation

Socialstyrelsen föreslås bli nationell samordnare av projektet och ansvarig för den nationella budgeten, projektledningen och projektresurser. Som framgår ovan bör den nämnd som ansvarar för familjerätten i varje försökskommun bli lokalt projektansvarig. De lokala samordnarna ansvarar för kontakten med Socialstyrelsen och förutsätts samverka kring utvecklingen av försöksverksamheten. Det bör finnas en styrgrupp på nationell nivå samt en lokal styrgrupp i varje kommun som deltar i försöksverksamheten. Den totala projekttiden beräknas till tre och ett halvt år.

Utvärdering

En utvärdering bör planeras och en extern utvärderare bör upphandlas i samband med projektstart. Utvärderingen av försöksverksamheten bör inriktas på genomförandet och inledas när verksamheten fått en någotsånär stabil form. En effektutvärdering bedöms inte möjlig att genomföra under projekttiden.

Inventering av kommuner och övriga aktörer

De kommuner som har deltagit i förstudien har varit Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Gävle, Nacka, Kungsbacka, Borlänge och Piteå.

Socialstyrelsen föreslår att 6 – 10 kommuner ingår i en försöksverksamhet med separationsteam. Det kan handla om de som deltagit i förstudien, men även andra kommuner kan komma ifråga. En försöksverksamhet bör även undersöka hur det skulle kunna fungera för små kommuner att samverka kring ett gemensamt separationsteam.

En dialog har inletts med berörda myndigheter och organisationer på nationell nivå.

Avslutningsvis konstaterar Socialstyrelsen att en fördjupad utredning behöver genomföras kring vissa frågor i inledningsskedet av försöksverksamheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar att bedriva en verksamhet som kan tillgodose föräldrars och barns behov.

Tilläggas kan att syftet med själva försöksverksamheten är att Socialstyrelsen tillsammans med deltagande kommuner och övriga samverkansparter ska finna lösningar på de svårigheter och hinder som identifierats inom förstudien, så att nya modeller för stöd till separerande föräldrar och deras barn kan utvecklas. Detta är särskilt angeläget mot bakgrund av de senaste årens ökning av antalet vårdnadstvister. Det är viktigt att förebygga och dämpa konflikter mellan barnets föräldrar så att barnet i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-14
ISBN: 978-91-7555-021-3
Format: POD
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Solveig Freby
075-247 48 19

Gunilla Cederström
075-247 38 46

Mer hos oss

Barn och familj