/
/

Den äldres röst – Instrument med nationellt fackspråk för Behov Av Stöd (BAS)

Den här rapporten handlar om BAS (Behov Av Stöd). BAS är ett frågeformulär som biståndshandläggare i äldreomsorgen kan använda för att bedöma äldre personers stödbehov. Syftet med BAS är bland annat att främja likvärdiga bedömningar.

Sammanfattning

Utvecklandet av instrumentet BAS för behovsbedömning i äldreomsorgen har genomförts i två steg. Först konstruerades ett preliminärt formulär med ICF-termer (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, WHO), där urvalet av frågor främst styrdes av resultatet i ett tidigare uppdrag där biståndshandläggare beskrivit vilka områden som är särskilt relevanta för äldreomsorgen [1]. Därefter testades formuläret (Behov av stöd, BAS) vetenskapligt med avseende på reliabilitet, validitet och användbarhet. Sammantaget deltog 45 biståndshandläggare och 255 äldre personer från 7 kommuner i testningarna. Utvecklingsarbetet visade att:

  • de frågor som BAS innehåller är tillräckligt entydiga för att kunna fungera bra i det sammanhang som de är utvecklade för
  • frågorna mäter i tillräckligt hög grad olika aspekter av en äldre persons behov av omsorg
  • både äldre personer och biståndshandläggare ansåg överlag att frågorna var användbara för sitt syfte
  • fler aktivitetsområden har dokumenterats när BAS har använts i utredningar.

BAS är ett frågeformulär för en halvstrukturerad intervju, där frågor med fasta svarsalternativ följs av en möjlighet att beskriva den äldres aktuella situation mer detaljerat i fri text. Formuläret består av nio övergripande frågor som handlar om aktivitetsområden i daglig livsföring. Om den äldre anser sig ha svårigheter i något av dessa avseenden, kan följdfrågor ställas för varje område. Därefter följer några övriga frågor, varav två om bostaden respektive personligt stöd, och fyra om hur den äldre känt sig under den senaste tiden. För varje område där den äldre säger sig ha svårigheter ska handläggaren fråga om den äldre vill ha hjälp eller stöd.

BAS kan användas av biståndshandläggare i samtal med personer som ansöker om äldreomsorg, eller vid uppföljning av redan beslutade omsorgsinsatser. Att använda BAS är en del av den faktainsamling som bör göras vid en behovsbedömning och formuläret kan användas vid alla ärenden där handläggaren bedömer det lämpligt. Om den äldre är intresserad av att få en utredning av olika aspekter av sin livsföring, så är BAS i sin helhet lämpligt att använda. Formuläret bör användas där utredningsarbetet vanligtvis sker, exempelvis vid hembesök eller på socialkontoret.

Syftet med BAS är att handläggaren ska få en nyanserad bild av den äldres egen uppfattning om sin situation och sitt behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Tillsammans med annan relevant information ger uppgifterna ett underlag för beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Vid en behovsbedömning av personer som har nedsatt beslutskapacitet kan närstående personers uppgifter ha särskilt stor betydelse.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-11
ISBN: 978-91-7555-018-3
Format: POD
Antal sidor: 43
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr