/
/

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2012

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen 2012 års risk- och sårbarhetsanalys samt förmågebedömning för myndigheten Socialstyrelsen och för verksamheterna inom ansvarsområdet, det vill säga hälso- och sjukvården, smittskyddet, socialtjänsten och hälsoskyddet.

Sammanfattning

Av 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap framgår det att varje myndighet, i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap, årligen ska analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens nsvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Årets särskilda förmågebedömning ska, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) beslut, göras gentemot en generell förmåga och störningar i dricksvattenförsörjningen. Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2012 visar att verksamheterna inom ansvarsområdet har en god förmåga att hantera flertalet allvarliga händelser men att förmågan behöver förbättras och utvecklas. En sårbarhet som identifierats 2012 är tillgången till personella resurser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De som är verksamma i hälso- och sjukvården, smittskydd, socialtjänst och hälsoskydd har ofta kunskap och kompetens som är svår att ersätta. Det handlar både om nyckelfunktioner med specialkompetens och att brist på personal kan uppstå.

Årets risk- och sårbarhetsanalys har liksom föregående år också identifierat att landsting och kommuner behöver, i kravställandet vid upphandling, säkerställa att verksamheten kan fortsätta fungera vid allvarlig händelse.

Det finns ett behov av att förtydliga ansvarsfördelningen mellan nationell och regional nivå, dels relationen mellan Socialstyrelsen och landstingen, dels relationen mellan vissa centrala myndigheter och Socialstyrelsen.

Det är också angeläget att aktörerna inom ansvarsområdet tydligt identifierar och analyserar sina kritiska beroenden inom ramen för sitt eget arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet kan med fördel ske i samverkan med andra aktörer och sektorer, privata och offentliga. Socialstyrelsen har framför allt analyserat sin egen verksamhet utifrån det förslag till ny krisledningsorganisation som myndigheten har utarbetat under 2010 och därefter prövat och övat under 2011. De brister som identifierades i 2011 års analys gällande krisledningsorganisationen och ledningsplatsen har till stora delar åtgärdats med undantag för vissa tekniska brister och alternativ ledningsplats.
Arbetet med krisledningsorganisationen kommer att fortgå i form av utvecklandet av krisledningsplan, funktions- och rutinbeskrivningar. En brist som återstår att åtgärda är liksom i fallet med ansvarsområdena upphandlingen av externa tjänster och varor.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-27
Format: POD
Antal sidor: 129
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Johan Carlstedt
075-247 30 89

Mer hos oss

Krisberedskap