/
/

Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende – Redovisning av regeringsuppdrag

I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen hur vi har genomfört uppdraget om trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB.

Sammanfattning

Uppdraget från regeringen att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har genomförts som tre delprojekt med målet att ta fram:

  • Föreskrifter, allmänna råd och handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter när barn och unga placeras utanför det egna hemmet.
  • Vägledning om placerade barns och ungas utbildning och hälsa, tillsammans med Skolverket.
  • Utbildningsmaterial för familjehem och jourhem.

Uppdraget har samordnats med andra pågående projekt och aktiviteter inom Socialstyrelsen som rör målgruppen. Synpunkter har hämtats in från placerade ungdomar, professionella, forskare inom området, familjehemsorganisationer, branschorganisationer inom HVB-området, andra centrala myndigheter och organisationer, såsom Barnombudsmannen (BO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den gemensamma utgångspunkten i arbetet har varit barnkonventionen, lagstiftningen, tillgänglig kunskap och beprövad erfarenhet. En systematisk kartläggning har genomförts inom ramen för arbetet med vägledningen om placerade barns och ungas utbildning och hälsa och en litteratursökning inom ramen för arbetet med utbildningsmaterialet.

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att vården av barn och unga i familjehem och HVB ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Författningen innehåller bland annat regler om vad en utredning av ett familjehem eller jourhem ska omfatta och hur socialnämnden, oavsett vårdform, ska planera och följa vården. Den tillhörande handboken ska vara ett stöd för rättstillämpningen i placeringens olika skeden. Enligt Socialstyrelsens bedömning bör obligatorisk kontroll i polisens misstanke- och belastningsregistret ingå i en utredning av ett familjehem eller jourhem, i likhet med vad som gäller vid anställning av personal vid HVB. Socialstyrelsen har i särskild skrivelse framfört det till regeringen.

Vägledningen vänder sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården, tandvården och skolan. Den syftar till att förtydliga varje parts del av ansvaret och beskriva hur verksamheterna kan samverka för att placerade barn och unga ska få sina behov av utbildning och hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosedda. Socialstyrelsen anser att barn och unga i samband med en placering borde ha rätt till en noggrann hälsoundersökning. En läkarundersökning ska som regel föregå ett beslut om vård enligt LVU, men det finns inget motsvarande lagstöd vid frivilliga placeringar.

Utbildningsmaterialet för familjehem och jourhem är en grundutbildning med en manual för utbildare. Materialet kommer att ge kommunerna förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Erfarna familjehemsutbildare kommer att testa materialet innan det färdigställs för nationell spridning.

Socialstyrelsen anser i några avslutande slutsatser att det saknas en nationell överblick av familjehems- och jourhemsvården och att ett fortsatt statligt engagemang är nödvändigt för att vården ska bli trygg, säker och likvärdig i landet. Nationella insatser kan bland annat behövas för att öka den framtida rekryteringsbasen för familjehem och jourhem. Socialstyrelsen anser också att en tydligare reglering kan behövas av familjehem som har stora likheter med HVB, de privata verksamheter som förmedlar familjehem och jourhem med ”inbyggt” stöd, liksom av vilken kommun som har ansvaret för att utreda och ha ”tillsyn” över ett jourhem. Det krävs också insatser för att utveckla HVB-vården så att den leder till avsett resultat, utan att metoder och regler kränker de ungas rättigheter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-55
Format: POD
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr