/
/

Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård – Bilaga 6 – Patientrelaterat utfall

I denna bilaga redovisas resultatet från indikatorerna Upplevd service och Bedömning av egenvårdsförmåga samt Självskattad hälsa.

Huvudrapport

Läs hela sammanfattningen