/
/

Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. – Slutrapport 2012

Lagändringen i hälso- och sjukvårdslagen om bland annat fast vårdkontakt är inte särskilt väl känd inom vården och bland patienter. Det visar uppföljningen som också pekar på att det finns ett stort behov av information och utbildning. Vårdgivarna behöver även arbeta för att tydliggöra hur fast vårdkontakt ska fungera i praktiken.

Sammanfattning

Lagändringen i hälso- och sjukvårdslagen om bland annat fast vårdkontakt är inte särskilt väl känd inom vården och bland patienter. Det visar uppföljningen som också pekar på att det finns ett stort behov av information och utbildning. Vårdgivarna behöver även införa rutiner för att tydliggöra hur fast vårdkontakt ska fungera i praktiken.

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag av regeringen att följa upp lagändringarna från den 1 juli 2010 i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och utökad information till patienten.

Uppföljningen ska särskilt uppmärksamma hur lagändringarna tillämpats, vilken effekt de har fått och hur väl patienter, personal och hälso- och sjukvårdsverksamheter känner till lagändringarna.

Drygt hälften av landstingen och hälso- och sjukvårdsverksamheterna uppger att de fick information om lagändringen före, eller direkt i samband med att den trädde i kraft den 1 juli 2010.

Uppföljningen visar att lagändringen i HSL om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och utökad information till patienten inte är särskilt väl känd bland hälso- och sjukvårdsverksamheterna, professionen eller patienterna.

Uppföljningen pekar också på att det finns ett stort behov av informations- och utbildningsinsatser om lagändringarna från vårdgivarnas sida. Det gäller samtliga de aktuella ändringarna i HSL, men framförallt rättigheten för patienten till en fast vårdkontakt.

Socialstyrelsens handbok Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig kan fungera som underlag för vårdgivare och verksamhetschefer i ett arbete med sådana insatser. Socialstyrelsen planerar även att ta fram ett meddelandeblad med information om de aktuella lagändringarna, och framförallt om fast vårdkontakt.

Socialstyrelsen har vidare identifierat att det finns ett behov av att vårdgivare säkerställer att förnyad medicinsk bedömning fungerar som det är tänkt. I samband med detta kan vårdgivarna även behöva kontrollera att man använder det aktuella regelverket Socialstyrelsens bedömning är att det har gått för kort tid sedan lagändringarna för att vi ska kunna uttala oss om den långsiktiga effekten av lagändringarna. Representanterna för intresseorganisationerna, läkarna och sjuksköterskorna som deltog i uppföljningen om lagändringarna är dock hittills mycket positiva till förändringarna i sig.

Uppföljningen visar också följande:

  • Lagändringens genomslag i hälso- och sjukvårdens styrdokument är begränsat och det kan finnas ett behov av att ta fram rutiner och olika typer av styrdokument på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Denna typ av rutiner och styrdokument kan behövas för att skapa kontinuitet och samordning i verksamheterna.
  • Det råder stor osäkerhet om lagändringen i hälso- och sjukvårdsverksamheterna, framförallt när det gäller hur bestämmelsen om fast vårdkontakt ska omsättas i praktiken och vilka befogenheter den fasta vårdkontakten ska ha. Det finns ett behov för vårdgivar-na att tydliggöra detta, särskilt när det gäller samverkan med andra verksamheter.
  • Majoriteten av vårdcentralerna och cirka hälften av sjukhusklinikerna har inte haft några patienter som tilldelats en fast vårdkontakt. I den kommunala hemsjukvården har ca en tredjedel av verk-samheterna haft en eller flera patienter som tilldelats en fast vårdkontakt.
  • Informationen om fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning behöver förbättras på landstingens webbplatser och på informationssidan 1177. Information om vårdgarantin och rätten att välja vårdgivare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården finns på i stort sett alla webbplatser. Information om fast vårdkontakt finns bara på ett landstings webbplats och på en minoritet av landstingens informationswebbplats 1177. Information om förnyad medicinsk bedömning är lätt att hitta på 1177 men något svårare att hitta på landstingens webbplatser.
  • De flesta patientnämnder har haft ärenden med koppling till lagändringen. Ärenden gällande förnyad medicinsk bedömning är vanligast.
  • Drygt hälften av verksamhetscheferna vid sjukhuskliniker och vårdcentraler och fyra av tio verksamhetsansvariga vid hemsjukvården uppger att de har haft stöd av Socialstyrelsens handbok Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-8-7
Format: POD
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr