/
/

Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2010

I rapporten presenteras statistik över amning och föräldrars rökvanor. Resultatet visar bland annat att amningen fortsätter att minska och att allt färre föräldrar röker.

Sammanfattning

Denna rapport omfattar två olika delar; i den första delen presenteras statistik över amning av barn under det första levnadsåret och i den andra delen statistik över föräldrarnas rökvanor. Statistiken samlas in enbart på gruppnivå. Eftersom individdata saknas är det inte möjligt att göra länkningar till andra register eller analyser av till exempel amning bland rökande kvinnor.

Amning

Samtidigt som sjukhusförlossningar blev allt vanligare i Sverige sedan mitten av 1930-talet sjönk amningsfrekvensen. Under perioden 1950 till 1970 minskade andelen enbart ammade barn vid två månaders ålder från 75 procent till 35 procent och vid sex månaders ålder från 40 procent till under 10 procent. I början av 1970-talet inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens sociala och medicinska värde.

Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Efter en kort nedgångsperiod steg amningsfrekvensen åter i början av 1990-talet. Denna ökning sammanföll till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF. Dessa åtgärder var framgångsrika i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Av barnen som föddes 2010 ammades närmare 97 procent vid en veckas ålder och 83 procent ammades helt. Vid två månaders ålder ammades 87 procent och 67 procent ammades helt. Vid 6 månaders ålder ammade nästan 63 procent helt eller delvis. Motsvarande andel var vid 9 månaders ålder 34 procent och vid 12 månaders ålder 16 procent.

Amningen har minskat på senare år. Nedgången av enbart ammade barn från 2003 till 2004 kan delvis förklaras med definitionsändringen under 2004 som innebär att barn som får smakportioner inte länge definieras som enbart ammade. Ändringen var en anpassning till WHOs amningsdefinition. Som en konsekvens av definitionsändringen minskade andelen barn som enbart ammades till förmån för delvis amning.

Från 2004 till 2010 har andelen barn som ammades helt minskat mer än ökningen av delvis ammade barn. Andelen helt eller delvis ammade barn vid två månaders ålder minskade mellan dessa år, med 4,5 procentenheter från 91,4 (2004) till 86,9 procent (2010). Vid fyra månaders ålder var minskningen 7,1 procentenheter och vid sex månaders ålder 9,5 procentenheter under samma tidsperiod.

Det finns stora regionala skillnader. Andelen barn som ammades enbart eller delvis vid två månaders ålder var 91 procent i Stockholms län och 82 procent i Västmanlands län. Vid sex månaders ålder ammades 70 procent av barnen i Uppsala län enbart eller delvis medan drygt 55 procent av motsvarande kategori barn i Västmanlands län ammades. I Stockholm, Uppsala och på Gotland ammades drygt 20 procent av barnen vid ett års ålder medan endast 10 procent ammades i Halland vid samma ålder.

Föräldrars rökvanor

Närmare 13 procent av barnen födda år 2010 hade minst en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Bland mammorna rökte drygt 5 procent och bland papporna knappt 11 procent, vilket är en minskning med 3,1 procentenheter sedan år 2001. Av föräldrar till barn som var 8 månader gamla rökte drygt 6 procent av mammorna, knappt 11 procent av papporna och 13 procent av barnen hade minst en rökare i familjen vid denna ålder.

De regionala skillnaderna är stora. Södermanlands län utmärker sig med den högsta andelen rökande föräldrar vid båda mättillfällena. Under barnets första levnadsmånad rökte 8,3 procent av mödrarna i Södermanland. Den lägsta andelen hade Västerbottens län där 2,4 procent av mammorna var rökare under barnets första levnadsmånad.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-8-13
ISBN: 978-91-87169-64-9
Format: POD
Antal sidor: 58
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr