/
/

Nationell enkät till patienter inom cancervården – Förslag till modell

I denna rapport presenterar Socialstyrelsen ett förslag på modell för en nationell enkät till patienter inom cancervården för att kartlägga uppfattning om vårdens bemötande.

Sammanfattning

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är viktiga underlag i sjukvårdens förbättringsarbete, och resultaten ska användas för att utveckla och förbättra cancervården utifrån ett patientperspektiv. En nationell patientenkät inom cancervården ger även ett underlag för öppna jämförelser, utvärderingar samt information till medborgare och patienter.

På uppdrag av regeringen genomförde Socialstyrelsen 2010 därför en förstudie för att se hur en enkät till patienter inom cancervården skulle kunna utformas. År 2011 fick vi sedan uppdraget att genomföra en pilotundersökning i form av en enkät till patienter inom cancervården. Den skulle planeras i samråd med de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med företrädare för huvudmän, profession och patienter.

Denna rapport beskriver bakgrunden och förutsättningarna för att följa upp cancerpatienters erfarenheter av vården genom en nationell cancerpatientenkät. Dessutom innehåller den förslaget till en modell för att genomföra en nationell enkät till patienter inom cancervården. I rapporten redovisas också resultaten av en regional pilotundersökning för att bland annat utvärdera olika urvalsmetoder. Förslaget är att använda canceranmälan i de regionala cancerregistren som urvalskälla. Patienterna i urvalet ska sedan granskas av den vårdgivande kliniken eller via patientadministrativa register för att säkerställa att alla patienter har informerats om sin diagnos. Modellen har testats i Östergötland, Jönköping och Kalmar, och sammanlagt skickades enkäter till 423 personer. Svarsfrekvensen var 72 procent.

Socialstyrelsen föreslår att alla RCC genomför regionala patientenkäter till patienter inom cancervården, enligt den modell som föreslås i rapporten. Vidare föreslår vi att ett av dessa RCC utses att nationellt samordna enkätundersökningen, vilket bland annat innebär att vara metodstöd till de övriga RCC samt att sammanställa nationella data till exempelvis Socialstyrelsen och andra nationella intressenter. Modellen omfattar förslag på urvalsdesign, inklusionskriterier, enkät och datahantering samt en praktisk handledning för genomförandets olika faser. Vi föreslår också att den nationella patientenkäten ska genomföras i mindre skala under 2013, med deltagande av samtliga RCC, för att bygga upp kompetens, ytterligare förankra modellen och testa genomförandet nationellt. Från 2014 ska enkäten användas i hela landet och nationella jämförelser redovisas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-7-1
Format: PDF
Antal sidor: 62
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Marie Lawrence
075-247 30 00

Tord Forsner
075-247 30 00