/
/

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer – Redovisning för 2011

Rapporten visar att stimulansmedlen för 2011 använts till en bred uppsättning verksamheter inom såväl kommuner som landsting. Drygt 1300 projekt samt ungefär 800 anställningar har finansierats av bidraget. Mest medel förbrukades, som tidigare år, på rehabiliteringsområdet.

Sammanfattning

Regeringen har sedan 2007 avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Mellan åren 2007-2011 har Socialstyrelsen sammanlagt betalat ut cirka 4,9 mdkr i stimulansmedel. Avsikten med stimulansmedlen är att höja kvaliteten inom sju prioriterade områden:

  • rehabilitering
  • socialt innehåll
  • demensvård
  • läkemedelsgenomgångar
  • förebyggande arbete
  • kost och nutrition
  • läkartillgång.

2010 beslutade regeringen att nya stimulansmedel inte längre kan erhållas för insatser inom området läkartillgång, men de övriga sex prioriterade områdena kvarstår. Samma år inledde regeringen också en omläggning av stimulansmedlen till ett mer prestationsbaserat system.

Vid årsskiftet 2011/2012 pågick 1318 projekt, varav 1104 drevs av kommuner och 214 av landsting. Flest projekt bedrevs inom områdena socialt innehåll, demensvård och rehabilitering. Inom området läkartillgång, som inte erhållit någon ny finansiering sedan 2009, pågick endast ett fåtal projekt.

Under 2011 avslutades 665 projekt. 549 av dessa hade kommunala huvudmän och 116 återfanns i landstingen. Av de avslutade projekten uppnådde 91 procent det som planerats. 497 av de avslutade projekten har blivit del av ordinarie verksamhet.

Det är vanligare att landstingen samarbetat med regionala FoU-enheter än att kommunerna gjort det. Landstingen har också i högre utsträckning än kommunerna involverat enskilda utförare i arbetet.

Vid årsskiftet 2011/2012 finansierades 816 anställningar med stöd av stimulansmedlen. Huvudmännen har, på samma sätt som under 2010, i första hand anställt projektledare, sjuksköterskor, vårdbiträden, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietister.

Under året erhöll, även det på samma sätt som under 2010, stora personalgrupper i såväl kommuner som landsting olika former av utbildning, t.ex. i demenskunskap, socialt innehåll, rehabiliterande förhållningssätt, fallprevention, strokevård samt kost och nutrition. I flera fall har personal också erbjudits handledning, t.ex. i utveckling av det sociala innehållet och rehabilitering.

Stimulansmedlen har, utifrån huvudmännens egna bedömningar, främjat ett bättre samarbete mellan huvudmännen inom samtliga områden. Landstingen ger genomgående en mer positiv bedömning än kommunerna vad gäller huruvida samarbetet förbättrats eller inte.

Uppföljningen av de nya villkor som åtföljde 2010 års ansökningsomgång visar på en varierad bild. Ett krav för att erhålla stimulansmedel var t.ex. att huvudmännen skulle ange om de påbörjat arbetet med att ta fram olika former av program, avtal, planer etc. Socialstyrelsen har följt upp i vilken utsträckning dessa program, avtal, planer etc. nu är framtagna. Som exempel visar uppföljningen av rehabiliteringsområdet att samtliga landsting och kommuner som besvarat frågor om hur arbetet utifrån de nya villkoren fort-skridit nu tagit fram gemensamma program, riktlinjer eller motsvarande dokument för rehabiliteringsarbetet som följer Socialstyrelsens föreskrifter om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20). Samtidigt redovisar två tredjedelar av kommunerna som fått besvara motsvarande frågor inom området förebyggande arbete att de har ett samverkansavtal, rutiner eller motsvarande dokument tillsamman med den andra huvudmannen rörande det förebyggande arbetet.

Vidare framgår att dessa avtal, program, planer etc. inte alltid tagits fram som ett resultat av de nya villkoren från 2010 års ansökan.

Sammantaget visar uppföljningen att stimulansmedlen även under 2011 använts till en bred uppsättning verksamheter inom såväl kommuner som landsting.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-51
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Andreas Johansson
075-247 30 00

Mer oss oss

Äldre