/
/

Nationell uppföljning och utvärdering av psykiatriområdet – Utveckling av grunddata och nationella indikatorer

Denna slutrapport beskriver hur nationell uppföljning och utvärdering utformats inom psykiatriområdet. Rapporten går också in på hur Socialstyrelsen kommer att fortsätta utveckla grunddata, indikatorer och analyser för området.

Sammanfattning

Slutrapporten redovisar Socialstyrelsens arbete med regeringsuppdraget ”Utveckling av grunddata och kvalitetsindikatorer samt förbättring av verksamhetsuppföljningen inom psykiatriområdet” under åren 2009 till 2012.

Socialstyrelsen har tagit fram en struktur för en nationell uppföljning och utvärdering av psykiatriområdet. Den utgår dels från kvalitetsledningssystemen för god hälso- och sjukvård och för god kvalitet i socialtjänsten dels från myndighetens metoder för att analysera effektivitet i hälso- och sjukvård och omsorg. Uppföljningen utvecklas genom sex komponenter:

  • En definition och avgränsning av målgruppen som ska följas.
  • En beskrivning av områdena som ska följas och de verksamheter, insatser och åtgärder i hälso- och sjukvård och socialtjänst som ska utvärderas.
  • Epidemiologisk genomlysning av sjukdomspanoramat och målgruppens hälsa och levnadsvillkor.
  • Utveckling av nationella indikatorer för psykiatriområdet.
  • Data som underlag för indikatorerna.
  • Metoder och rutiner för återrapportering av uppföljningsresultaten.

För att fördjupa kunskapen om utbredningen av och orsakerna till psykisk sjukdom har Socialstyrelsen genomfört en rad epidemiologiska studier av målgruppens villkor.

Myndigheten har publicerat en rad studier av somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom, om levnadsvillkor för personer som insjuknat samt om äldres behov av psykiatrisk vård och stöd. Denna genomlysning ska fortsatt vara en del av den nationella uppföljningen och utvärderingen av psykiatriområdet.

Socialstyrelsen har utvecklat ett stort antal indikatorer för psykiatriområdet som används för öppna jämförelser och uppföljning av nationella riktlinjer. Utifrån dessa har myndigheten genomfört en nationell utvärdering av psykiatriområdet, som kommer att publiceras under hösten 2012. Myndigheten har vidare medverkat i det nordiska ministerrådets samarbete kring utveckling av indikatorer för psykiatrisk hälso- och sjukvård och medverkar i OECD:s samarbete om indikatorutveckling för psykiatrin. Sverige ligger i dag, vid en internationell jämförelse, väl framme i utvecklingen av indikatorer för psykiatriområdet. Socialstyrelsen har också inrättat en förvaltning av de framtagna indikatorerna. Det indikatorbibliotek som beskrevs under utveckling i 2011 års delrapport är nu publicerat och tillgängligt på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsen har utvecklat tillgången på grunddata för psykiatriområdet genom att

  • öka omfånget av och kvaliteten i hälsodata- och socialtjänstregistren, till exempel genom utvecklingen av tvångsvårdsmodulen i patientregistret.
  • förbättra kvaliteten av data i patientregistret genom bättre återrap-portering till verksamheterna och genom att utveckla förbättrade underlag för registrering av åtgärder i öppen och sluten psykiatrisk vård.
  • införa nya datakällor som underlag för uppföljningen, som till exempel uppgifterna ur förvaltningsrättens domar om tillämpningen av tvångsåtgärder i öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

Socialstyrelsen har utvecklat vård- och omsorgstagarperspektivet i uppföljningen av psykiatriområdet. Myndigheten har tagit fram ett enkätverktyg för att beskriva och mäta den enskildes upplevelser av bemötande, delaktighet, resultat och kvalitet i mötet med vård- och omsorgsverksamheterna. Enkäten är avsedd att användas av kommuner, landsting och brukarorganisationer i lokala undersökningar. En vägledning för användning av enkäten har också tagits fram.

Socialstyrelsen utvecklar också ett it-baserat stöd för lokala inventeringar av målgruppens omfattning och behov av insatser. Med it-stödet kan sådana inventeringsdata utvecklas till en nationell datakälla om behovet av insatser för målgruppen. Det pågående utvecklingsarbetet ska avslutas och utvärderas under hösten 2012.

Utvecklingen av data och indikatorer har gjort att Socialstyrelsen kunnat fördjupa beskrivningen av psykiatriområdet i öppna jämförelser, lägesrapporter och tematiska rapporter. Socialstyrelsen har dessutom utvecklat en presentationsyta för analyser, rapporter och utdrag ur hälsodata- och dödsorsaksregister för psykiatriområdet, som publiceras på Socialstyrelsens webbplats senare under 2012. Myndigheten har under året också genomfört en undersökning av hur resultaten av uppföljningsresultaten sprids. Resultaten har använts som underlag för åtgärder för att förbättra återrapporteringen.
Utvecklingen av grunddata och indikatorer för psykiatriområdet har integrerats i den ordinarie verksamheten. Nästa steg för Socialstyrelsen är att utveckla grunddata och indikatorer för uppföljning av insatser och åtgärder riktade mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar samt för personer med komplicerad psykiatrisk problematik.

Utgångspunkten för det arbetet är de mål som regeringen angivit i sin handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-44
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr