/
/

Äldre med regelbunden medicinering – Antalet läkemedel som riskmarkör

Rapporten visar att en omfattande läkemedelsbehandling hos äldre signalerar en ökad risk för bland annat akutmottagningsbesök och död. En sådan riskmarkör kan användas vid läkemedelsgenomgångar, riktad patientinformation, eller uppföljning av behandlingseffekter.

Sammanfattning

En omfattande läkemedelsbehandling hos äldre personer signalerar en ökad risk för samtliga utfall som ingår i denna registeranalys; död, akutmottagningsbesök, magtarmblödning och fallskada. Antalet läkemedel är en värdefull riskmarkör att använda i screening inför förebyggande insatser som t.ex. läkemedelsgenomgångar, riktad patientinformation eller intensifierad uppföljning av behandlingseffekter.

En del av riskökningen med ett ökat antal läkemedel beror av individens bakomliggande sjukdom. Även då hänsyn togs till personernas antal sjukdomar och sjukdomarnas allvarlighetsgrad innebar ett ökat antal läkemedel en ökad risk för död, akutmottagningsbesök, magtarmblödning och fallskada. Effekten av en justering för sjukdomsbörda på den relativa risken för dessa utfall var störst i grupperna med omfattande läkemedelsbehandling vilket indikerar ett samband mellan antalet läkemedel och sjuklighet.

Socialstyrelsen har för avsikt att genomföra ytterligare registerstudier med inriktningen att fördjupa kunskapen om äldre individers situation vid omfattande läkemedelsbehandling samt att följa utvecklingen över tid.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-18
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Pinelopi Lundquist
075-247 30 00