/
/

Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare – Uppföljning av ett försök inom två sjukvårdsregioner med låg tillgång på specialister i psykiatri – Delrapport 3

Detta är den tredje delrapporten om ett projekt som innebär att samtliga läkare som söker allmäntjänstgöring (AT) inom norra och sydöstra sjukvårdsregionerna får möjlighet till fördjupad utbildning inom psykiatri. Rapporten beskriver det arbete som genomförts under år 2010 och 2011.

Sammanfattning

För att avhjälpa den akuta bristen på läkare inom psykiatrin, väcka intresse för psykiatri och på sikt öka rekryteringen av specialister i psykiatri har regeringen lämnat statsbidrag till ett försök med fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare inom de norra och sydöstra sjukvårdsregionerna. Dessa regioner har under en följd av år haft låg tillgång till specialister i psykiatri.

Projektet innebär att samtliga läkare som söker allmäntjänstgöring (AT) inom de två sjukvårdsregionerna, under försöksperioden 2008-09-01 – 2014-08-31 får ett erbjudande om möjlighet till fördjupad psykiatriutbildning under 2–3 månaders utvidgad AT inom psykiatrin. De läkare som accepterar erbjudandet ges extra teoretiska kurser och klinisk handledning som fördjupar deras kunskaper i psykiatri. Dessutom erbjuds de en högre lön motsvarande ingångslönen under en specialisttjänstgöring plus bonus. Projektet syftar till att fördjupa AT-läkarnas kunskaper i psykiatri och underlätta senare rekrytering av ST-läkare inom någon psykiatrisk specialitet men också att förbättra psykiatriutbildningen för samtliga AT-läkare. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att betala ut projektmedel till projektet och att följa upp och utvärdera projektets effekter på rekryteringen av AT-läkare inom psykiatrin.

Socialstyrelsen har under projektets gång lämnat två delrapporter till regeringen med redovisningar av hittills genomfört arbete och planering av det fortsatta arbetet [1, 2]. I denna tredje delrapport från projektet beskrivs det arbete som genomförts under år 2010 och 2011. Uppföljningen har visat:

  • att samtliga AT-läkare som accepterat erbjudandet om förlängd tjänst-göring inom psykiatrin inom den norra sjukvårdsregionen erbjuds ett för alla landstingen gemensamt utbildningskoncept under beteckningen Psykiatri i Norr. Konceptet innebär bland annat fördjupad tjänstgöring inom missbruk/ beroendemedicin och/eller barn- och ungdomspsykiatri, en veckas utbildning i kognitivt förhållningssätt och motiverande samtal (MI), erbjudande om 10 timmars egenterapi, utdelning av bokpaket med utvald psykiatrisk kurslitteratur samt deltagande i nationell kongress
  • att sydöstra sjukvårdsregionen gjort en generell satsning på att förbättra psykiatriplaceringen för alla AT-läkare genom intresseväckande utbildningstillfällen/kurser, utvald psykiatrisk litteratur och förstärkt klinisk handledning. För de AT-läkare som valt utvidgad tjänstgöring görs specifika satsningar med gruppseminarier, extra utbildningspott, utökad handledning och regionträffar
  • att av samtliga läkarstuderande som under perioden 2008-09-01—2011-12-31 påbörjat eller slutfört sin allmäntjänstgöring i psykiatri inom den norra eller sydöstra sjukvårdsregionen hade 121 av 916 AT-läkare, motsvarande 13,2 procent, accepterat erbjudandet om högre lön, per-sonlig handledning och fördjupad psykiatriutbildning under 2-3 månaders extra tjänstgöring inom psykiatrin
  • att satsningen från projektstarten den 1 september 2008 till och med den 31 december 2011 genererat 337 extra månader inom psykiatrin, varav 52 procent (174 extra månader) inom den norra och 48 procent (163 extra månader) inom den sydöstra sjukvårdsregionen
  • att den fortsatta planeringen av projektet inom den norra sjukvårdsregionens utgår från utbildningskonceptet Psykiatri i Norr
  • att projektledningen inom den sydöstra regionen kommer att träffas under våren för att planera hur avsatta medel kan användas för att ytterligare förstärka psykiatrin under AT.
  • att norra sjukvårdsregionen från projektstart 2008 till och med 31 december 2011 totalt förbrukat 15,3 miljoner kronor av totalt utbetalat statsbidrag på 28,4 miljoner kronor som innebär att det återstår 46 procent av totalt tilldelat statsbidrag
  • att sydöstra sjukvårdsregionen från projektstart 2008 till och med 31 december 2011 totalt förbrukat 12,7 miljoner kronor av totalt utbetalat statsbidrag på 26,2 miljoner kronor som innebär att det återstår 51,5 procent av totalt tilldelat statsbidrag
  • att de faktiska kostnaderna för utbyggnad av videokonferensteknik inom norra sjukvårdsregionen uppgått till 483 000 kronor, eller 69 procent av de 700 000 kronor som avsatts för projektet. Under uppföljningsperioden 2010/11 anordnades 10 föreläsningar via videokonferenssystemet. Föreläsningarna uppges hålla hög klass och har i stort sett värderats positivt av deltagarna även om det ibland funnit tillfälliga problem med tekniken.

Socialstyrelsen konstaterar att antalet AT-läkare som accepterat erbjudandet om fördjupad psykiatriutbildning successivt ökat även om projektet inte rekryterat AT-läkare i den utsträckning man förväntat i de ursprungliga projektplanerna. Projektet har hittills bidragit till att skapa bättre struktur och innehåll i AT-läkarnas psykiatriutbildning. Det är ännu för tidigt att bedöma projektets effekter på rekryteringen av ST-läkare som vill skaffa sig en fortsatt specialiseringsutbildning inom någon psykiatrisk specialitet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-13
Format: POD
Antal sidor: 57
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Hedberg
075-247 30 00