/
/

Läkemedelsförsäljningen i Sverige – analys och prognos – maj 2012

Rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärdering av förändringar i läkemedelsförsäljningen och en bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna väntas minska kraftigt under 2012.

Sammanfattning

Kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen

År 2011 ökade kostnaderna för läkemedelsförmånerna med 0,8 procent, vilket historiskt sett är en låg siffra. Liksom tidigare år kan den måttliga kostnadsutvecklingen till stor del härledas till effekterna av patentutgångar och den prispress som uppstår när generiska varianter av ett originalläkemedel introduceras på marknaden. Även TLV:s omprövningar och landstingens arbete med effektivare läkemedelsansvändning bidrar till att kostnaderna för läkemedelsförmånerna hålls nere.

Samtidigt som effekterna av vissa kostnadssänkande faktorer är större än vanligt gäller det omvända för ett antal kostnadsdrivande faktorer. Antalet nya, innovativa läkemedel som introduceras för breda patientgrupper är till exempel lägre än tidigare. Ytterligare en faktor som bromsar kostnadsutvecklingen är att ökningen av mängden försålda läkemedel är låg.

Socialstyrelsen prognostiserar att kostnaderna för läkemedelsförmånerna minskar förhållandevis kraftigt år 2012 (-2,5 procent), för att sedan öka något år 2013 (1,0 procent). De främsta anledningarna är följande:

  • Från och med den 1 januari 2012 gäller nya regler för högkostnadsskyddet. Ändringen beräknas leda till en minskning av förmånskostnaderna på ungefär 700 miljoner kronor under 2012 och 2013.
  • Patentutgångar får ett fortsatt stort genomslag. Mellan augusti 2011 och december 2012 går substanspatentet ut för elva läkemedel som samtliga står för en stor förmånskostnad. Den av TLV införda takpriskonstruktionen för originalläkemedel i grupper där generisk konkurrens uppstår gör att kostnadsminskningarna kan bli ännu större.
  • De kostnadssänkande effekterna av TLV:s omprövningar förväntas bli omfattande några år framöver. TLV samarbetar även med landstingen för att förbättra följsamheten till myndighetens beslut.
  • Landstingens egna insatser för att uppnå en effektivare läkemedelsförskrivning bidrar också till kostnadsminskningar. Många landsting följer upp läkemedelsförskrivningen mer noggrant än för några år sedan.

Socialstyrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt arbete mot en effektivare läkemedelsanvändning i Sverige, men anser det angeläget att tillgången till medicinskt motiverade läkemedel kan garanteras för patienter i hela landet.

Åren 2014–2016 förväntas kostnadsutvecklingen återgå till en mer normal ökningstakt på mellan 1,5 och 4 procent per år. Ett viktigt skäl till detta är att antalet patentutgångar på syntetiska läkemedel med en stor förmånskostnad kommer att minska kraftigt. Även den sammanlagda kostnadssänkande effekten av TLV:s genomgångar och landstingens arbete med effektivare läkemedelsanvändning förväntas gradvis minska i betydelse.

En tydlig kostnadsökande faktor de närmaste åren blir Socialstyrelsens riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar. I riktlinjerna föreslås en kraftig satsning på TNF-alfahämmare och andra biologiska läkemedel. Socialstyrelsen bedömer att de nya riktlinjerna kan leda till en omfattande kostnadsökande effekt inom läkemedelsområdet, men anser att vinsterna för patienter och samhället är stora och att den ökade kostnaden är försvarbar.

År 2011 var kostnaderna för läkemedelsförmånen (inkl. förbrukningsartiklar och moms) 20,9 miljarder kronor. Beroende på om kostnadsutvecklingen följer den högre eller den lägre ökningstakten i prognosen beräknas förmånskostnaden hamna på mellan 21,8 och 22,5 miljarder kronor 2016.

Kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel

Enligt de uppgifter som finns att tillgå i Apotekens Service AB:s statistikdatabas har kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel inom slutenvården ökat något från 4,0 procent år 2010 till 4,2 procent år 2011. Eftersom ett flertal landsting under 2011 gick över till redovisning av nettopriser beräknas den egentliga kostnadsökningen dock vara närmare 6,5 procent.

Introduktionen av nya, dyra specialläkemedel samt relativt måttliga effekter av patentutgångar inom slutenvården gör att den underliggande kostnadsökningstakten förväntas öka till ungefär 7 procent år 2012 och 8 procent år 2013. Den tidigare prognosen att kostnadsutvecklingen kommer att ligga mellan 5 och 10 procent står sig således.

Eftersom fler landsting kommer att gå över till redovisning av nettopriser blir den kostnadsutveckling som syns i den officiella försäljningsstatistiken lägre än den egentliga ökningstakten, cirka 4 procent år 2012 och 5 procent år 2013. Centraliserade läkemedelsupphandlingar till slutenvården i regi av SKL – inom områden där det finns samordningsfördelar – kommer eventuellt att begränsa kostnadsökningarna efter 2013.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-9
Format: POD
Antal sidor: 79
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Maarten Sengers
075-247 30 00