/
/

Familjerätt år 2011

Rapporten innehåller statistik om kommunernas insatser inom familjerätten 2011. Insatserna gäller bland annat faderskapsutredningar samt utredningar och annat i samband med adoptioner och föräldrars separation.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2011. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap respektive föräldraskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna som avser hela år 2011 och den 31 december 2011, redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis visar statistiken bl.a. följande:

  • Totalt pågick knappt 72 600 faderskapsutredningar under år 2011. Det innebär att 65 procent av samtliga födda under året berördes av en faderskapsutredning.
  • Flertalet av faderskapsutredningarna – drygt 60 500 eller 83 procent – avslutades med att faderskapet fastställdes genom bekräftelse, dvs. fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,6 procent av utredningarna avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, knappt 2 procent av utredningarna lades ned och ungefär 14 procent pågick fortfarande vid årets slut.
  • En jämförelse med förhållandena under de senaste fem åren visar att andelen faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år i stort sett varit oförändrad. Även andelen faderskap som fastställts genom bekräftelse i förhållande till antalet faderskapsutredningar totalt har i stort sett varit densamma under denna tidsperiod.
  • I 89 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.
  • Under 2011 slutfördes föräldraskapsutredningar för 223 barn vilket är 67 fler barn än föregående år. För flertalet – 162 barn – fastställdes föräldraskapet genom bekräftelse och för 16 barn genom dom. Antalet utredningar som lades ned under året var 45. Vid årets slut pågick 70 föräldraskapsutredningar.
  • Under år 2011 var nära 7 400 barn och ungdomar (0-17 år) berörda av utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar ca 39 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2007-2011 har denna andel legat konstant mellan 37 och 39 per 10 000 barn och unga i åldern 0-17 år.
  • Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2011 knappt 4 700 sådana avtal. Cirka 53 procent av avtalen gällde vårdnad, 24 procent avsåg boende och resterande 22 procent umgänge.
  • Under 2011 lämnade kommunerna drygt 300 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena – 85 procent – avsåg adoption av styvbarn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-3
ISBN: 978-91-87169-30-4
Format: POD
Antal sidor: 84
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Järleborg
075-247 30 00