/
/

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning – Utvärdering av statsbidrag under åren 2009–2011

Personer med psykisk funktionsnedsättning har fått möjlighet till meningsfull sysselsättning via verksamheter som erhållit statsbidrag. Det visar denna utvärdering som, på uppdrag av Socialstyrelsen, genomförts av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Rapporten innehåller även ekonomisk redovisning.

Sammanfattning

För att stimulera och utveckla möjligheterna i arbetslivet för personer med psykiska funktionsnedsättningar beslutade regeringen att under 2009 fördela ”statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning”. Genom den statliga satsningen har 32 verksamheter under 2009 tagit emot 9,5 miljoner kronor (för verksamhetsåret 2010) och 44 verksamheter under 2010 tagit emot 19,5 miljoner kronor (för verksamhetsåret 2011).

Enligt regeringsbeslutet ska bidraget leda till ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning, öka valfriheten genom att främja utveckling av sysselsättningsplatser, bidra till anpassning till den enskildes förutsättningar samt främja återgång till den reguljära arbetsmarknaden.

Slutsatserna av utvärderingen är att statsbidraget har gett många personer möjligheter att delta i ett varierat och flexibelt utbud av sysselsättning, en del personer har gått till den öppna arbetsmarknaden eller börjat studera. Verksamheterna själva bedömde att statsbidraget har varit en bidragande orsak till att 129 personer har fått ett arbete eller påbörjat studier. Dessutom har 494 nya möjligheter till sysselsättning blivit verklighet med hjälp av bidraget. Dock lyfter verksamheterna fram att statsbidraget har ett alltför kortsiktigt perspektiv vilket försvårar planering och långsiktig utveckling.

Verksamheterna vars syfte i första hand är att skapa sysselsättning har stor betydelse både socialt och individuellt, genom att de bryter isolering och ger möjlighet till gemenskap. Även om deltagarna har meningsfull sysselsättning eller lön/lönebidrag så påverkar det inte deras ekonomi på ett positivt sätt.

Utvärderingen beskriver verksamheternas utbud och arbetsmetoder samt vilken betydelse statsbidraget haft för utvecklingen av verksamheterna. Här framträder betydelsen av att det finns ett lyhört förhållningssätt till deltagarnas individuella livssituation och därmed en hög flexibilitet i verksamheterna. Vidare belyses i vilken grad statsbidraget haft betydelse för att erbjuda ytterligare sysselsättningsmöjligheter till fler deltagare samt för deltagarnas återgång till arbete och studier. Även deltagarnas egna upplevelser av inflytande och deras reflektioner om betydelsen av arbete och sysselsättning redovisas inom ramen för uppdraget.

Utöver den oberoende utvärderingen har den ekonomiska redovisningen av statsbidraget genomförts för bidragsåren 2010 och 2011. Redovisningen presenteras i bilaga 4 och 5.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-27
ISBN: 978-91-87169-40-3
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Birgitta Greitz
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa