/
/

Utveckling av statistik om socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende

Rapporten redovisar Socialstyrelsens förslag till utvidgning av statistiken över socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende för personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna. En utvidgning gör det möjligt att visa i vilken mån biståndet till boendet utgörs av akuta eller mer långsiktiga former.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2011 fått i uppdrag att utveckla statistiken avseende personer som har bistånd till boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) oavsett skäl till att personen saknar bostad. Statistiken ska enligt uppdraget utvecklas så att den möjliggör en differentiering mellan olika boendeformer.

Socialstyrelsen bedömer att den mest angelägna utvecklingen av statistiken inom området hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är en utvidgning av statistiken över personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna på ett sätt som gör det möjligt att visa i vilken mån biståndet till boendet utgörs av akuta eller mer långsiktiga former.

Med tanke på kommunernas generellt stora uppgiftslämnarbörda har Socialstyrelsen valt att knyta an till redan befintliga rutiner och insamlingsperioder för den officiella statistiken inom missbruksområdet. De nya uppgifter som samlats in avser typ av boendeinsatser, indelade tre kategorier: akut/tillfälligt boende, övergångsboende i väntan på en långsiktig lösning och långsiktigt boende.

Många kommuner har haft stora svårigheter att rapportera efterfrågade uppgifter om boendeformer. Det beror bl. a på att de saknar rutiner för att dokumentera och registrera uppgifter om vilken typ av boende som besluten om bistånd avser på ett sätt som gör det möjligt att enkelt rapportera uppgifterna till Socialstyrelsen. Framför allt behöver kommunerna tid för att anpassa sina IT-system till förändrade dokumentations- och rapporteringskrav.

Sammanställningen av kommunernas uppgifter visar att 15 200 personer fick bistånd som avser boende den 1 november 2011. För endast knappt hälften av dessa, 7 500 personer, har kommunerna kunnat redovisa vilken boendeform som biståndet avsåg:

  • akut/tillfälligt boende sju procent
  • övergångsboende 17 procent
  • långsiktigt boende 76 procent

Socialstyrelsen ämnar i det fortsatta utvecklingsarbetet ytterligare tydliggöra innehållet i de kategorier som ligger till grund för insamlingen.

Socialstyrelsen bedömer att införandet av en rutin i anslutning till den reguljära insamlingen av uppgifter, ger kommunernas systemleverantörer möjligheter till en väsentligt förbättrad rapportering redan nästa insamlingsperiod.

När statistiken har uppnått tillräcklig kvalitet, kommer denna att kunna utgöra en del av den officiella statistiken.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-12
Format: POD
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr