/
/

Kommunal familjerådgivning år 2011

Rapporten innehåller statistik om den kommunala familjerådgivningen 2011. Verksamheten berörde 57 000 personer, 0,9 procent av befolkningen mellan 18 och 69, under året. Skillnaderna mellan olika län och kommuner är stora.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2011. Kommunerna ska enligt 5 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare. Statistiken ingår för nionde året i rad i Sveriges officiella statistik (SOS).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • År 2011 var antalet ärenden inom kommunernas familjerådgivning drygt 31 000.
  • Under år 2011 hölls knappt 106 000 familjerådgivningssamtal med ungefär 57 000 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 9 personer per 1 000 i befolkningen i åldrarna 18–69 år.
  • Antal påbörjade ärenden var knappt 26 000 under år 2011.
  • Knappt 42 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i ärenden som påbörjades under året.
  • I cirka 80 procent av de ärenden som påbörjades 2011 var de besökande gifta par eller samboende. Särboende par utgjorde 6 procent och par som separerat utgjorde 10 procent av ärendena.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under år 2011 knappt 24 000. Ungefär 28 procent av samtliga relationer har pågått mellan 5 och 9 år.
  • Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning under 2011.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-10
ISBN: 978-91-87169-34-2
Format: POD
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Maria Öman
075-247 30 00