Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012: osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit : stöd för styrning och ledning

Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vården vid rörelseorganens sjukdomar.

Uppdatering i nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Sammanfattning

Dessa riktlinjer innehåller rekommendationer om åtgärder vid sjukdomar i rörelseorganen. De innehåller också bedömningar av rekommendationernas ekonomiska och organisatoriska konsekvenser och indikatorer för uppföljning. Riktlinjerna omfattar följande diagnosområden:

  • osteoporos (benskörhet)
  • artros i knä och höft (nedbrytning av ledbrosk)
  • inflammatorisk ryggsjukdom (axial spondylartrit) och ankyloserande spondylit
  • psoriasisartrit (en kombination av psoriasis och ledinflammationer)
  • reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Några centrala rekommendationer och dess konsekvenser

Socialstyrelsen bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av rekommendationerna generellt innebär ökade kostnader för hälso- och sjukvården. En stor del av kostnaderna kommer från läkemedelsbehandling med TNF-hämmare och andra biologiska läkemedel vid reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

Flera av rekommendationerna förväntas medföra att människor med dessa sjukdomar får förbättrad hälsa, höjd livskvalitet, bättre funktionsförmåga och minskat antal frakturer, vilket kan ge sänkta kostnader på längre sikt.

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna däremot ger få organisatoriska konsekvenser.

Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur

Efter en fragilitetsfraktur bör hälso- och sjukvården erbjuda en systematisk riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för ytterligare frakturer. Strukturerade vårdkedjor som handlägger fragilitetsfrakturer (frakturkedjor) ökar andelen utredningar och behandlingar och kan minska andelen nya frakturer med runt 40 procent.

FRAX och DXA för att bedöma frakturrisk samt alendron- och zoledronsyra vid mycket hög frakturrisk

Vid misstanke om osteoporos bör hälso- och sjukvården bedöma frakturrisken med hjälp av det så kallade FRAX-verktyget som finns fritt på internet och vid behov göra en bentäthetsmätning med DXA.

Personer med mycket hög frakturrisk bör hälso- och sjukvården behandla med alendronsyra. De personer som har svårigheter att fullfölja behandlingen med alendronsyra bör i stället behandlas med zoledronsyra.

Vid låg frakturrisk bör däremot hälso- och sjukvården endast i undantagsfall behandla med dessa läkemedel.

Socialstyrelsen beräknar att den ökade behandlingen vid mycket hög frakturrisk ger en sammanlagd kostnadsminskning på närmare 200 miljoner kronor per år. Kostnaden för behandling beräknas öka med cirka 70 miljoner kronor per år medan minskningen av antalet frakturer på sikt förväntas ge en kostnadsminskning med cirka 270 miljoner kronor per år.

Ingen behandling med kalcium och D-vitamin

Hälso- och sjukvården bör inte förskriva kalcium och D-vitamin som monoterapi till kvinnor i åldern 40–79 år som inte har dokumenterad brist på dessa ämnen. Socialstyrelsen beräknar att detta ger en kostnadsminskning på 19–29 miljoner kronor per år.

Ingen vertebro- eller kyfoplastik vid kotkompression

Hälso- och sjukvården bör inte utföra vertebro- eller kyfoplastik vid kotkompression som beror på osteoporos. Undersökningar visar att dessa kirurgiska åtgärder inte har någon långvarig effekt på smärta, funktion eller livskvalitet. Användningen av dessa åtgärder är relativt begränsad i dag och kostnadsminskningen förväntas därför bli måttlig.

Fysisk träning vid artros

Hälso- och sjukvården bör ge handledd träning under lång tid till personer med artros i knä och höft. Undersökningar visar att träning har en smärtlindrande effekt som kan jämföras med smärtlindrande läkemedel. Rekommendationen kommer sannolikt att leda till en kostnadsökning för hälso- och sjukvården.

Ingen glukosamin, hyaluronsyra eller artroskopisk kirurgi med ledstädning vid artros

Hälso- och sjukvården bör inte behandla med glukosamin eller hyaluronsyra vid artros i knä eller höft. Dessa ämnen har inte någon effekt på smärta eller ledfunktion. Att upphöra med dessa åtgärder innebär en kostnadsminskning på cirka 85 miljoner kronor per år.

Hälso- och sjukvården bör inte heller göra artroskopisk kirurgi i form av ledstädning med meniskresektion vid artros i knäet. Åtgärden som behandling av artros har inte bättre effekt på smärta och funktion än träning och smärtlindrande medicin. Att inte utföra denna åtgärd innebär en kostnadsminskning på cirka 25 miljoner kronor per år.

TNF-hämmare när andra läkemedel haft otillräcklig effekt vid ankyloserande spondylit och psoriasisartrit

Hälso- och sjukvården bör behandla med TNF-hämmare vid ankyloserande spondylit när de läkemedel som man sätter in först, så kallade NSAID-läkemedel, inte har haft tillräcklig effekt.

Hälso- och sjukvården bör även behandla med TNF-hämmare vid psoriasisartrit där NSAID-läkemedel, kortisoninjektioner och så kallade sjukdomsmodifierande läkemedel inte har haft tillräcklig effekt. Sammantaget bedöms rekommendationerna ge en ökad kostnad på cirka 480 miljoner kronor per år.

Kombinationsbehandling med läkemedel tidigt och vid otillräcklig effekt vid reumatoid artrit

Hälso- och sjukvården bör påbörja behandling med metotrexat och TNF-hämmare direkt vid tidig reumatoid artrit med hög sjukdomsaktivitet och flera markörer på dålig prognos. Socialstyrelsen bedömer att cirka 10 procent av dem som varje år får diagnosen reumatoid artrit uppfyller kriterierna för tidig kombinationsbehandling. Rekommendationen beräknas därmed ge ökade kostnader på 84 miljoner kronor per år.

En person som har fått otillräcklig effekt av enbart behandling med metotrexat och har fortsatt medelhög till hög sjukdomsaktivitet bör få behandling med både metotrexat och TNF-hämmare.

Hälso- och sjukvården bör även behandla med en kombination av metotrexat och annat biologiskt läkemedel (annan TNF-hämmare, abatacept, rituximab eller tocilizumab) om kombinationsbehandlingen med metotrexat och TNF-hämmare inte ger tillräcklig effekt.

Socialstyrelsen bedömer att dessa rekommendationer ger den största kostnadsökningen inom all behandling vid reumatoid artrit. Kostnadsökningen är svår att beräkna eftersom det saknas uppgifter om hur stor gruppen är. En grov skattning är dock att kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar med 150–250 miljoner kronor per år.

Viktigt med diagnostik, träning och fallprevention

Riktlinjerna innehåller även andra viktiga rekommendationer. Det gäller bland annat rekommendationer om diagnostik eller fysisk träning vid vissa tillstånd samt vid fallpreventiva åtgärder för äldre personer som befinner sig i särskilt boende eller på sjukhus. För dessa åtgärder har Socialstyrelsen inte gjort någon analys av konsekvenserna för hälso- och sjukvården, eftersom de bedöms vara antingen små eller svåra att beräkna.

Uppföljning är en viktig del av riktlinjerna

För Socialstyrelsen är uppföljningen av riktlinjerna ett viktigt verktyg för implementering. Socialstyrelsen kommer noga att följa och redovisa de indikatorer som har utvecklats inom ramen för riktlinjearbetet. Under 2012–2013 avser Socialstyrelsen att påbörja utvärdering av sjukvårdens processer, resultat och kostnader för rörelseorganens sjukdomar.

Socialstyrelsen har tagit fram ett 40-tal indikatorer för uppföljning av vården av personer med sjukdomar i rörelseorganen. Av dessa går drygt hälften att följa upp på nationell nivå.

Ett stort problem inom några av dessa områden är att det i dag saknas datakällor, särskilt inom primärvården. Det innebär att ett antal av indikatorerna ännu inte är möjliga att följa upp kontinuerligt på nationell nivå, även om det kan ske på lokal och regional nivå.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-1
ISBN: 978-91-87169-32-8
Format: PDF
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Berg
075-247 45 18