/
/

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 – Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Rapporten innehåller statistik om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen till personer 65 år och äldre den 1 oktober 2011. Statistiken gäller bland annat hemtjänst och särskilt boende.

Bilaga

 Tabeller

Sammanfattning

Här redovisas omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till personer 65 år och äldre vid mättidpunkten 1 oktober 2011. Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte i statistiken.

Även antalet personer 65 år eller äldre som någon gång under oktober månad 2011 var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL redovisas i rapporten.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och är framtagen från personnummerbaserade uppgifter från kommunerna.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Cirka 252 000 personer som fyllt 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2011. Detta motsvarar ca 14 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre hade ca 38 procent antingen hemtjänst eller bodde i särskilt boende.
  • Antalet personer som fyllt 65 år och som bor permanent i särskilda boendeformer eller är beviljade hemtjänst i ordinärt boende var den 1 oktober 2011 ca 2 400 personer eller ca 1 procent fler än den 1 november 2010.
  • Cirka 89 800 personer i åldern 65 år eller äldre bodde permanent i sär-skilda boendeformer. Detta motsvarar ca 5 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre var motsvarande andel ca 15 procent. Ca 70 procent av personerna i särskilt boende var kvinnor.
  • I åldersgruppen 65 år och äldre och som bodde i ordinärt boende fanns det den 1 oktober 2011 ca 162 300 personer som hade beviljad biståndsprövad hemtjänst. Detta motsvarar ca 9 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre var motsvarande andel ca 24 procent.
  • En tredjedel (ca 32 procent) av personerna 65 år och äldre med biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende var beviljade mellan 1 och 9 hemtjänsttimmar per månad. En femtedel (ca 19 procent) var beviljade mellan 10 och 25 timmar.
  • Cirka 11 300 äldre hade ett biståndsbeslut om korttidsvård eller korttidsboende. Hälften av dessa (ca 49 procent) var i åldern 80-89 år.
  • Cirka 11 500 personer 65 år eller äldre hade ett biståndsbeslut om dagverksamhet. Drygt hälften (ca 52 procent) var i åldern 80-89 år.
  • Cirka 1 300 personer i ordinärt boende och som fyllt 65 år var beviljade boendestöd. Cirka 87 procent var i åldern 65-74 år.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-3
ISBN: 978-91-87169-24-3
Format: POD
Antal sidor: 107
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Lena Janzon
075 247 30 00