/
/

Förstudie kring individdata för rekvisitionsläkemedel

Rapporten beskriver vilka frågor som behöver utredas vidare för att uppgifter om läkemedelsbehandling vid vårdavdelningar och mottagningar på sjukhus ska kunna följas upp.

Sammanfattning

Ett flertal frågor behöver utredas för att uppgifter om läkemedelsbehandling på sjukhusens avdelningar och mottagningar eller inom hemsjukvård i till exempel särskilt boende kan göras tillgängliga från journalsystem och integreras i ett hälsodataregister hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen anser att en förutsätt-ning för en välfungerande datainsamling är att inrapportering kan ske genom automatisk datafångst. Det innebär i sin tur att man måste ha välfungerande tekniska stödsystem och strukturerad dokumentation. Socialstyrelsen bedömer att ett fortsatt utvecklingsarbete på området förutsätter insatser dels av Socialstyrelsen dels av verksamhetsföreträdare i landsting och regioner. Bland annat föreslår Socialstyrelsen att följande arbetsmoment ingå i en framtida utredning:

  • landsting och regioner kartlägger hälso- och sjukvårdens och journalsy-stemleverantörernas förutsättningar för automatisk datahantering och lagring av uppgifter om administrerade rekvisitionsläkemedel
  • efter en avvägning mellan verksamheternas behov av information och skyddet för den enskildes integritet, klarlägger landsting och regioner i samverkan med Socialstyrelsen vilken informationsmängd som bedöms vara nödvändig att behandla
  • landsting och regioner genomför en rättsutredning gällande extraktion, aggregering i sjukhusens databaser och utlämnande av individbaserade uppgifter till registerverksamheten vid Socialstyrelsen
  • Socialstyrelsen värderar alternativa hälsodataregister för integrering av individbaserade data om rekvisitionsläkemedel både utifrån legala och praktiska aspekter.

För att kunna ge en helhetsbild av befolkningens läkemedelsbehandling är det enligt Socialstyrelsen angeläget att, förutom att följa upp receptförskrivna läkemedel uthämtade på apotek, även kunna följa upp den behandling som getts till patienter vid vårdavdelningar och mottagningar på sjukhus. Dessa data kommer möjliggöra mer heltäckande uppföljningsstudier i syfte att stärka kunskapen om och erfarenheterna av läkemedelsanvändning och ytterst förbättra för den enskilde patienten att få bästa möjliga och säkra vård och behandling.

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin vill Socialstyrelsen ta ytterligare ett steg i arbetet med patientens säkerhet inom vård- och omsorg. Socialstyrelsen välkomnar en utredning om en nationell datainsamling av rekvisitionsläkemedel på individnivå som för att få till stånd en god och heltäckande rapportering förutsätter utvecklingsinsatser dels av Socialstyrelsen dels av verksamhetsföreträdare i regioner och landsting.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-21
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr