/
/

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – Plan för utveckling av system för uppföljning

Rapporten redovisar Socialstyrelsens planering för att förbereda starten av en regelbunden uppföljning av väntetider vid akutmottagningarna i landet.

Sammanfattning

På uppdrag av regeringen utredde Socialstyrelsen under 2011 frågan förutsättningar för att redovisa uppgifter över väntetider vid landets sjukhusbundna akutverksamheter. En enkät till landstingen, där även statistik över väntetider ingick, visade att det finns goda möjligheter att fånga denna typ av uppgifter, men att det krävs ytterligare arbete kring såväl gemensamma termer och begrepp som formerna för hur uppgifterna ska inrapporteras till myndigheten.

Socialstyrelsen pekade också på att det finns behov av att, i det fall en nationell insamling av väntetiderna ska genomföras, komplettera dessa med andra kvalitetsindikatorer som speglar olika aspekter på vårdens kvalitet såsom till exempel patientsäkerhet och patienternas upplevelse av vården.

I juni 2011 fick myndigheten ett nytt uppdrag att följa upp den tidigare utredningen med ett arbete för att förbereda insamlandet av statistik över väntetider inom akutsjukvården vid sjukhusen, samt lämna förslag till ytterligare kvalitetsindikatorer för denna verksamhet.

Denna rapport är en delredovisning inom ramen för detta uppdrag. I rapporten redovisar Socialstyrelsen den planering som myndigheten lagt fast för att förbereda starten av en regelbunden uppföljning av väntetider vid akutmottagningarna i landet. Rapporten innehåller också en kartläggning av internationella erfarenheter av att följa upp väntetider och andra kvalitetsindikatorer inom akutvård.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-17
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Marianne Hanning
075-247 30 00