/
/

Medling vid brott avseende unga lagöverträdare – uppföljning av hur kommuner arbetar med medling

Socialstyrelsens uppföljning av kommunernas arbete med medling för unga lagöverträdare visar att systemet brister, bland annat eftersom alla unga förövare inte tillfrågas om att delta i medling. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av en majoritet av kommunerna.

Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2008 är det obligatoriskt för kommuner att erbjuda medling när ett brott har begåtts av någon som är under 21 år. Bakgrunden till att införa obligatoriet var framför allt rättviseskäl: att unga lagöverträdare och brottsoffer vid ungdomsbrottslighet på lika villkor i hela landet skulle erbjudas medling.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för år 2011 fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur kommunerna arbetar med medling avseende unga lagöverträdare och att analysera behovet av åtgärder för att utveckla medlingsverksamheten.

Uppföljningen har fokuserat på tre övergripande frågeställningar:

  • Erbjuder alla kommuner medling?
  • Är den medling som erbjuds relativt likartad över landet?
  • Förmedlas ett rimligt antal ärenden till medlingsverksamheterna, dvs. i förhållande till det antal brott som begås av unga lagöverträdare?

Sammantaget visar uppföljningen att inte alla kommuner har någon organisation kring att erbjuda medling och att medlingen skiljer sig åt över landet när det gäller vissa aspekter.

Beträffande den tredje frågeställningen tyder resultaten på att det kommer in alltför få ärenden, beroende på att alla gärningspersoner som borde få frågan om medlingsverksamheten får ta kontakt med dem, inte får denna fråga.

Det framkommer också att det finns en bristande kunskap om medling hos berörda aktörer som ska samarbeta med medlingsverksamheten. Det handlar exempelvis om kunskap om vad medling är och om syftet med medling. Det finns också resultat som pekar på att det kan förekomma en bristande tilltro till medling inom rättsväsendet. Socialstyrelsens uppdrag har inte omfattat att belysa forskning om medling och effekter av medling men vi vill betona behovet av forskning för att få ett starkare kunskapsstöd som en utgångspunkt för att utveckla medlingen.

Socialstyrelsen konstaterar att det finns behov av följande:

  • Information och kunskap från central nivå till lokal nivå från Domstolsverket, Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen.
  • Att berörda myndigheter, i första hand de rättsvårdande, utifrån ett helhetsperspektiv tar fram ytterligare underlag och belyser frågor och problem i syfte att presentera förslag till konkreta åtgärder inom alla aktörers områden.
  • Forskning i Sverige om medling och medlingens effekter.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-39
ISBN: 978-91-87169-21-2
Format: POD
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075 247 30 00