/
/

Läkemedel – statistik för år 2011

Läkemedelsstatistiken för 2011 innehåller bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper. Kostnaderna fortsatte att öka för psykostimulantia som används bland annat mot ADHD, och immunsuppressiva medel som används i första hand mot reumatiod artrit.

Sammanfattning

Denna rapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt på apotek år 2011. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, individbaserade uppgifter såsom prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och uppgifter om hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och lågdos acetylsalicylsyra. Antalet användare av amlodipin (blodtryckssänkande) har ökat jämfört med 2010, vilket till stor del beror på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut doxycyklin, kombinationer med kodein eller centralt verkande hostmedel har ökat jämfört med 2010.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,6 år för kvinnor, 79,7 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,9 år, har män som använder centralt verkande sympatomimetika. Bland kvinnor är användare av centralt verkande sympatomimetika och av antikonceptionella medel yngst, 28,9 år.

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2011 uppgick till 25 908 miljoner kronor (tabell 2). Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2010 och 2011 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel kan förklaras av ökad användning av nya och dyra läkemedel. Grupperna magmedel samt ARB (angiotensin II-antagonister) vid högt blodtryck har trots ökad användning fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på försäljningskonkurrens av läkemedel vars patentskydd upphört och därmed kan produceras av flera tillverkare. Kostnaden för centralt verkande sympatomimetika har ökat påtagligt.

Försäljningen av receptfria läkemedel på apotek och andra försäljningsställen där en sådan försäljning får ske ökade med ungefär 2 procent mellan 2010 och 2011 (mätt i kronor), Kostnadsökningstakten för receptfria läkemedel är därmed lägre än tidigare år. Volymmässigt handlar det mest om fluorsköljning, smärtstillande läkemedel och avsvällande nässpray. Även vitaminpreparat och nikotinläkemedel som används vid rökavvänjning tillhör de produktgrupper där efterfrågan är stor.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-28
ISBN: 978-91-87169-17-5
Format: POD
Antal sidor: 86
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Andrejs Leimanis
075-247 30 00