/
/

Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa – En rapport baserad på patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen

Rapporten redogör för Socialstyrelsens arbete med utvecklingen av ett nationellt system för uppföljning av psykiatriområdet. Rapporten beskriver även vårdutnyttjande för patienter i psykiatrisk slutenvård och specialiserad psykiatrisk öppenvård.

Sammanfattning

För att kvaliteten i psykiatrin ska kunna förbättras krävs transparens och bra kunskapsunderlag om verksamheterna. Rapporten beskriver vårdutnyttjande för patienter i psykiatrisk slutenvård och specialiserad psykiatrisk öppenvård och ligger till grund för en utveckling av hälso- och sjukvårdens rapportering till Socialstyrelsen om personer med psykisk sjukdom.

Statistik inom svensk psykiatri ur flera perspektiv

Statistiken i denna rapport baseras på uppgifter i Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister. Register som alla verksamheter rapporterar till.

Några resultat:

  • Under de senaste tio åren har antalet vårdtillfällen i psykiatrisk slutenvård för unga kvinnor och män ökat. Kvinnorna vårdas i hög utsträckning för personlighetsstörningar medan männen i hög utsträckning vårdas för psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser.
  • Under de senaste fem åren har vårdkonsumtionen av specialiserad psykiatrisk öppenvård ökat för unga män. Många av dessa män har vårdats för hyperaktivitetsstörningar. 
  • Kvinnor har en högre konsumtion av specialiserad psykiatrisk öppenvård än män, medan män konsumerar mer psykiatrisk slutenvård än kvinnor förutom då det gäller tonåringar och unga vuxna. 
  • Medelvårdtiden för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, bipolär sjukdom, samt svår depression varierar mellan landstingen. 
  • Omkring en femtedel av alla som vårdas i psykiatrisk slutenvård vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 
  • Dödstalen i självmord har gått ner sedan 70-talet. Några förklaringar till denna minskning är den ökade förskrivningen av antidepressiv medicin samt bättre preventiva åtgärder. Män 65 år och äldre är den grupp som har högst självmordstal i Sverige.

Förbättringsarbete kräver en korrekt beskrivning

En korrekt beskrivning av hur konsumtionen av psykiatrisk vård fördelar sig på geografiska, demografiska och socioekonomiska faktorer är en av grundpelarna för att öka förståelsen för var och hur man kan genomföra förbättringsarbete inom den psykiatriska vården.

I denna lägesrapport presenteras uppgifter fördelade på kvinnor och män, ålder och utbildningsnivå för respektive landsting. Vidare presenteras statistik om diagnoser, vårdtillfällen, läkarbesök i specialiserad psykiatrisk öppenvård samt vårdtid.

Utveckling av patientregistret

Hälso- och sjukvården har enligt regeringens förordning om patientregister hos Socialstyrelsen (2001:707, 6 §) och Socialstyrelsens föreskrift om uppgiftsskyldighet till patientregistret (SOSFS 2008:26 (M) skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsens patientregister.

Uppgifterna i registret har generellt hög kvalitet men när det gäller uppgifter från psykiatrin varierar kvaliteten. Uppgifter som rapporteras från den slutna psykiatriska vården är av betydligt högre kvalitet än uppgifter från den specialiserade öppna vården, där det finns brister.

Socialstyrelsen gör nu flera insatser för att förbättra inrapporteringen till patientregistret. Bland annat kan nämnas insatser för att förbättra kvaliteten i diagnoskodningen och insatser för att få privata vårdgivare att rapportera till patientregistret. Även en översyn av möjligheterna att utöka patientregistret med primärvårdsdata pågår.

På nationell nivå kan idag enbart läkarbesök i specialiserad psykiatrisk öppenvård tas in i patientregistret. Nu diskuteras möjligheten att även ta in besök från andra vårdgivare, t.ex. psykologer och kuratorer. Syftet med en utökning är att bättre kunna beskriva aktiviteter, medicinsk praxis och vårdkonsumtion i den öppna specialiserade psykiatriska vården då 75 procent av besöken görs hos andra yrkeskategorier än läkare.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-14
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr