/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–4, år 2011 – Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

I rapporten redovisas kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd sista kvartalet 2011 och hela 2011. Utbetalningarna under sista kvartalet ökade med två procent jämfört med samma period 2010.

Bilaga

 Tabeller

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under fjärde kvartalet år 2011, samt summerat för de fyra första kvartalen samma år. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb översiktlig bild av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik mellan första kvartalet år 2003 och fjärde kvartalet år 2011.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Introduktionsersättningen kommer dock att fasas ut under det närmaste året. Flyktingar som deltar i etableringsinsatser kommer istället att erhålla etableringsersättning från Arbetsförmedlingen, vilket inte ingår i redovisad statistik. Flyktingar som inte kan delta i etableringsinsatser erhåller dock ekonomiskt bistånd. Detta bör beaktas vid jämförelser bakåt i tiden, se mer under kapitlet Jämförbarhet över tiden.

Ekonomiskt bistånd under fjärde kvartalet år 2011

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser) med fjärde kvartalet 2011 som bas.

  • Under fjärde kvartalet 2011 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 841 miljoner kronor. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2010 är det en minskning med sex procent. 
  • Till biståndsmottagare som inte är flyktingar betalade kommunerna ut 2 519 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2011. Det är en ökning med två procent jämfört med motsvarande kvartal 2010. 
  • Till flyktingar har under det fjärde kvartalet 2011 betalats ut 322 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2010 är det en minskning med 41 procent. Minskningen beror främst på den statliga etableringsersättningen till flyktingar som infördes den 1 december 2010. Lägsta utbetalningen under de senaste åren var under tredje kvartalet 2005 då 262 miljoner kronor betalades ut. Under perioden 2003-2011 har beloppen varierat mellan 262-595 miljoner kronor. 
  • I statistiken redovisas procentuell förändring av utbetalat ekonomiskt bistånd till biståndsmottagare som inte är flyktingar. Jämförelse mellan fjärde kvartalet 2011 och motsvarande kvartal 2010 visar att 48 procent av kommunerna (138 st.) har ökat sina utbetalningar.

Ekonomiskt bistånd under alla kvartal år 2011

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser) med fjärde kvartalet 2011 som bas.

  • Under hela året 2011 betalades 11 610 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en minskning med fyra procent jämfört med 2010. 
  • Till biståndsmottagare som inte är flyktingar betalade kommunerna ut 10 063 miljoner kronor under 2011. Det är en ökning med två procent jämfört med 2010. 
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under 2011 var 1 547 miljoner kronor, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med 2010. Den största anledningen till denna minskning är att den statliga etableringsersättningen till flyktingar infördes den 1 december 2010. 
  • I statistiken redovisas procentuell förändring av utbetalat ekonomiskt bistånd till biståndsmottagare som inte är flyktingar. Jämförelse mellan 2011 och 2010 visar att 50 procent av kommunerna (144 st.) har ökat sina utbetalningar.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-11
ISBN: 978-91-87169-08-3
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Stina Björk
075-247 30 00