/
/

Förslag till nationell modell för kunskapsstyrning – enligt regeringsuppdrag om att utveckla modellen för God vård

Socialstyrelsen föreslår här en utvecklad nationell modell för kunskapsstyrning. Modellen syftar till att sammanfatta de processer utifrån vilka de berörda myndigheterna verkar för att stödja en kunskapsbaserad praktik inom hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens folkhälsoinstitut (FHI), Smittskyddsinstitutet (SMI) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att utveckla modellen för God vård.

Uppdraget innehåller följande tre delar:

  • utveckla en nationell modell för kunskapsstyrning,
  • ge förslag till ett myndighetsgemensamt arbetssätt för att hantera områden där det finns begränsad eller otillräcklig kunskap, och
  • redovisa en modell för att koordinera berörda myndigheters verksamhetsplanering när det gäller kunskapsstyrande verksamhet.

Förslag till nationell modell för kunskapsstyrning

Myndigheterna föreslår här en utvecklad nationell modell för kunskapsstyrning. Modellen syftar till att sammanfatta de processer utifrån vilka myndigheterna verkar för att stödja en kunskapsbaserad praktik inom hälso- och sjukvård. Den visar även kopplingen till styrning, uppföljning och förbättringsarbete på regional och lokal nivå.

Modellen är en generisk processkarta för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningens yttersta mål är en god hälso- och sjukvård. Modellen beskriver infrastrukturen för kunskapsstyrning, dvs. de grundläggande förutsättningar som krävs för kunskapsutveckling. Ett exempel på det är en gemensam informationsstruktur. Modellen beskriver processen för kunskapsstyrning i följande steg:

  1. Val av område för kunskapsstyrning
  2. Sammanställning av bästa tillgängliga kunskap
  3. Kunskapsbaserade ställningstaganden
  4. Stöd till implementering
  5. Styrning, uppföljning och förbättringsarbete, regionalt och lokalt.
  6. Uppföljning och utvärdering av kunskapsstyrningens effekter.

Stort behov av vägledning – otillräckligt eller bristfälligt vetenskapligt underlag

Myndigheternas kunskapsstyrning bör hela tiden utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap. Varje myndighet behöver vidare utifrån sin uppdragsbeskrivning och utifrån varje given frågeställning bedöma behovet av ett ställningstagande i form av beslut, rekommendation, vägledningar etc. I vissa fall är det tillräckligt att konstatera att underlaget är otillräckligt och att myndigheten inte kan ta ställning innan nytt underlag har tagits fram. I andra fall be-höver myndigheten ta ställning även om det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Alla ställningstaganden bör vara transparenta, så att mottagarna kan se på vilka grunder och med stöd av vilken process som myndigheten har tagit ställning i den aktuella frågan.

Koordinerad verksamhetsplanering

Alla myndigheter har specifika uppdrag. De har också att följa sin instruktion, krav i andra författningar och särskilda uppdrag, inte minst när det gäller planering, uppföljning och ekonomi. Samtidigt kan de olika instruktionerna och regeringsuppdragen överlappa varandra. Det kan leda till dub-belarbete och ibland till motsägelsefulla budskap.

Det finns redan idag initiativ som stödjer samordning av kunskapsstyrningen. Ett sådant är myndigheternas samordningsgrupp (MSG). Myndigheterna är eniga om att man tills vidare bör utgå ifrån MSG:s befintliga struktur. Detta särskilt i ljuset av den pågående översynen av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet. Med hänsyn till de stora och ofta komplicerade frågorna finns det dock ett behov av att utveckla MSG:s arbetssätt.

Myndigheterna föreslår att man via MSG tar fram en uppdaterad uppdragsbeskrivning som beskriver dels hur arbetet bör organiseras för att proaktivt kunna hantera koordineringsfrågor och gemensamma initiativ, dels hur arbetet bör resurssättas. Myndigheterna tar på så vis ansvar för en koordinerad verksamhetsplanering via MSG. Det krävs också en utvecklad dialog med myndighetssamordnarna på Regeringskansliet och med företrädare för hälso- och sjukvården, exempelvis via Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-37
ISBN: 978-91-87169-09-0
Format: POD
Antal sidor: 19
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anders Jakobsson
075 247 38 33