/
/

Att beskriva och bedöma behov med nationellt fackspråk inom äldreomsorgen – plan för utveckling och introduktion

På många håll utgår man från vilket utbud av tjänster inom äldreomsorgen som äldre kan erbjudas. Socialstyrelsen föreslår istället en modell som utgår från den äldres behov. Den utarbetade modellen stöder ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation. Under de närmaste åren påbörjas ett arbete att testa och implementera modellen.

Sammanfattning

Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen. Resultatet är en modell som stöder ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk. Modellen utgår från ett behovsorienterat arbetssätt.

Försökskommuner testar modellen

Modellen prövas för närvarande i tre kommuner. Resultatet från försöksverksamheten kommer bland annat att ge svar på hur de olika stegen i det systematiska arbetssättet fungerar i praktisk tillämpning och med lokala it-system. Resultatet kommer även att ge underlag till färdigställande av den version av modell som landsomfattande introduceras 2013 och för utveckling av olika stöd till införande och användning av modellen. En avgränsad del av modellen kommer att introduceras som ett första led innan gemensam informationsstruktur för socialtjänsten är färdigutvecklad. Introduktionen kommer att omfatta ett behovsorienterat och systematiskt arbetssätt för att beskriva och bedöma behov med nationellt fackspråk. Den utgör också underlag till utförarnas planering av genomförandet av insatser till den enskilde.

Utveckling av stöd till införande av gemensam informationsstruktur kommer att ske inom Socialstyrelsens uppdrag om nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. När den gemensamma informationsstrukturen är färdigutvecklad skapas förutsättningar för kommuner, privata och idéburna utförare att utveckla it-system i linje med regeringens strategi för nationell e-hälsa.

Målsättning för de närmaste åren

Målsättning för år 2012 är att: test och utvärdering av modellen i försökskommuner är utförd stöd till implementering är utarbetat och testat handlednings- och utbildningsmaterialet är utarbetat och testat nödvändiga informationsinsatser är genomförda nationella handledare för utbildning av lokala processledare är rekryterade

Målsättning för år 2013 – 2014 är att: genomföra utbildning av lokala processledare i kommunerna det finns regionala nätverk för stöd till lokala processledare det finns plan för utbildningsstöd efter 2014 modellen är kompletterad med insatser det finns plan för insamling av uppgifter om behov utvecklingsarbetet av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten kompletterar modellen med beskrivning av hela processen och all dokumentation inom äldreomsorgen

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-3
ISBN: 978-91-86885-96-0
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr