/
/

Val inom hemtjänst och äldreboende – Fokusgrupper med äldre och anhöriga som valt utförare inom äldreomsorg

I denna rapporten berättar äldre och deras anhöriga som valt utförare inom hemtjänst och äldreboende om sina erfarenheter av val. En slutsats är att äldre vill kunna välja äldreboende och hemtjänst men upplever att det är svårt.

Sammanfattning

Denna undersökning handlar om det val som äldre och deras anhöriga gör av utförare inom äldreomsorgen i många kommuner. Socialstyrelsen har låtit göra fokusgruppsintervjuer dels med äldre som valt utförare inom hemtjänst, dels med anhöriga som har varit aktiva i samband med val av äldreboende. För att kompensera visst bortfall bland äldre som valt hemtjänst har studien kompletterats med ett antal enskilda telefonintervjuer. Fokusgrupper och kompletterande intervjuer har gjorts i kommuner som haft valfrihetssystem i drift åtminstone sedan mars år 2010.

Svårigheter i samband med val

De intervjuade är positiva till möjligheten att själva välja utförare, men me-nar att val i egentlig mening inte förekommer i någon större utsträckning. Särskilt gäller detta val av äldreboende. Informationsbrist, tidsbrist och platsbrist sammanfattar äldres och anhörigas erfarenheter av dessa val.

När det gäller den information som finns att tillgå i samband med val menar många intervjupersoner att det finns mycket övrigt att önska. Broschyrer som finns tillgängliga ses mer som reklam än som reell information. Det råder också oklarheter kring informationens aktualitet. Den källa som uppfattas som mest pålitlig och styrande för valet är bekanta med erfarenhet av någon utförare inom hemtjänst eller äldreboende. En del menar att man en-dast genom egna besök på boenden kan skaffa sig underlag för ett beslut. När det gäller utförare av hemtjänst visar den egna erfarenheter efter en tid om valet varit riktigt.

Flera anhöriga vittnade om den korta tid de haft till förfogande för att skaffa relevant information inför valet. För att ett verkligt val ska kunna genomföras måste individen få en rimlig tid till sitt förfogande. Så är inte alltid fallet i dag.

I en del kommuner råder brist på platser i äldreboenden, vilket försvårar valet. När ett erbjudande dyker upp kan man känna sig tvungen att tacka ja, även om man egentligen hellre vill ha ett annat boende. Det finns även funderingar kring hur platser på äldreboenden fördelas. Oklarhet råder huruvida det finns kösystem eller inte och om de finns hur systemet i så fall fungerar.

Vad vill man veta inför valet?

Viktigt att veta i samband med val är olika fakta om personalen, till exempel kompetens, personaltäthet, personalomsättning, nattpersonal samt tillgång på läkare och sjuksköterskor. Om den äldre har en demenssjukdom kan specialkompetens hos personalen på äldreboendet vara avgörande för valet.

För äldreboenden efterfrågas uppgifter om lokalernas utformning och standard. Det är också av stor vikt att kunna jämföra program för verksamheten, till exempel vilka aktiviteter som planeras och också genomförs. Att veta att man kan komma ut varje dag och att maten är god och näringsriktig är två exempel på viktig information. Det som inte går att beskriva i kriterier, men som kan vara helt avgörande för valet av äldreboende, är stämning, bemötande, trygghet och trivsel. Flera anhöriga har besökt äldreboenden för att skaffa sig en uppfattning om dessa faktorer.

Intervjupersonerna efterfrågar även information om företagen som driver äldreboenden och hemtjänstverksamhet. Här handlar det om mål för verksamheten, ekonomi, personalpolitik, program för verksamheten med mera. Äldre och anhöriga tycker att det bör framgå tydligt vad som krävs för att få driva verksamhet inom äldreomsorg.

Informationen bör vara jämförbar och opartisk

Det finns starka önskemål om opartiska uppföljningar av såväl äldreboenden som hemtjänstutförare. Resultaten ska gå att jämföra och utläsa på ett enkelt och tydligt sätt.

För att valet ska ses som reellt måste tydlig och omfattande information om varje äldreboende och hemtjänstutförare finnas lättillgänglig och jämförbar. Den måste vara aktuell och pålitlig samt finnas åtkomlig i olika former.

Önskemål finns även om att biståndshandläggarna ska ha god kunskap om de olika utförarna samt informera om dessa med hänsyn tagen till individens behov. Vissa önskar även att handläggarna ska kunna rekommendera vissa utförare framför andra, något som handläggarna idag inte får göra.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-25
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Marianne Lidbrink
075-247 30 00