/
/

Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd

Rapporten beskriver de äldres psykiatriska problematik och deras tillgång till psykiatrisk vård och behandling. Resultaten visar bland annat att psykiskt sjuka äldre inte fick tillgång till specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård i samma utsträckning som yngre.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har hämtat uppgifter från myndighetens olika nationella register för att analysera hur situationen ser ut i dag för personer 65 år och äldre med psykiatrisk problematik. Psykiskt sjuka äldre fick inte tillgång till specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård i samma utsträckning som yngre och riskerade därför att underbehandlas inom vården. Användningen av psykofarmaka var dock utbredd bland äldre och förde med sig att det inom gruppen äldre är relativt vanligt med olämplig läkemedelsbehandling. Det gäller exempelvis användningen av ångestdämpande läkemedel och sömnmedel. Trots denna överförskrivning av psykofarmaka var det dock relativt vanligt att äldre underbehandlades med psykofarmaka.

Jämfört med yngre, behandlades äldre med depression eller psykos som begick självmord i lägre utsträckning med antidepressiva och antipsykotika före självmordet. Äldre, särskilt män 85 år och äldre, hade också en förhöjd risk för självmord jämfört med yngre. Trots att ångest och depression var vanligt förekommande bland äldre var psykologisk samtalsbehandling med exempelvis kognitiv beteendeterapi i det närmaste obefintlig bland äldre.

Socialstyrelsen konstaterar att resultaten stödjer uppfattningen att psykiskt sjuka äldre missgynnas och inte får tillgång till en evidensbaserad och adekvat psykiatrisk vård i samma utsträckning som yngre. Inom specialistpsykiatrin måste kunskapen om äldrepsykiatri öka. Specialistpsykiatrin behöver också fungera som kunskapsförmedlare gentemot primärvården och de specialiserade somatiska klinikerna. På så sätt kan en kunskapsbaserad psykiatri nå också de äldre vad gäller allt ifrån tidig upptäckt av psykisk sjukdom till heldygnsvård. Som situationen ser ut i dag riskerar psykiskt sjuka äldre att vara underdiagnostiserade och obehandlade med onödigt lidande som följd.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-22
Format: POD
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Peter Salmi
075-247 30 00