/
/

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar – Delrapport 2011

Delrapporten presenterar ettårsresultatet av projektet öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar. Rapporten innehåller bland annat nya definitioner av begreppen överbeläggning och utlokaliserad patient.

Sammanfattning

Begreppen överbeläggning och utlokaliserad patient har definierats och ingår nu i Socialstyrelsens termbank. Detta möjliggör en enhetlig uppföljning av dessa företeelser i vården. Både överbeläggningar och utlokalisering av patienter innebär patientsäkerhetsrisker, vilket framgår av deras definitioner:

 • Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven pa-tient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats – vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.
 • Utlokaliserad patient definieras som en inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Dessutom har en del befintliga begrepp som rör vårdplatser fått nya vidgade definitioner med en klar koppling till patientsäkerhet.

Kartläggningen av den tillgängliga vetenskapliga litteraturen visar att en rad vårdskador kan uppkomma vid överbeläggningar och vid utlokalisering av patienter. Exempel på sådana vårdskador är:

 • vårdrelaterade infektioner
 • otillräcklig smärtlindring och felmedicinering
 • försenad behandling eller medicinering
 • ökad dödlighet för vissa tillstånd.

Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter gör också att patienterna och personalen blir mindre nöjda med vården respektive arbetsmiljön.
En kvalitativ analys av Socialstyrelsens egna tillsynsärenden har bland annat identifierat ett antal faktorer vid överbeläggningar och utlokaliseringar som innebär patientsäkerhetsrisker.

Dessa faktorer är:

 • att överbeläggningar betraktas som ett normaltillstånd
 • bristande samsyn om patientens vård, otydlig ansvarsfördelning, otillräckliga rutiner och ofullständig dokumentation
 • bristfällig muntlig och skriftlig kommunikation
 • brister i lokaler, utrustning och medicinsk kompetens
 • stress och otrygg arbetsmiljö.

Under våren 2012 kommer indikatorer för kontinuerliga uppföljningar av överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter att tas fram samt en modell för hur Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera effekter av överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-15
Format: POD
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Milan Knezevic
075 247 30 00