Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utredning om Rikssjukvård och högspecialiserad vård

Utredningen presenterar förutsättningarna för att integrera rikssjukvården i Socialstyrelsens kunskapsstyrande verksamhet. Den identifierar också ett antal övergripande frågor som bör utredas vidare på längre sikt.

Sammanfattning

Den här utredningen presenterar förutsättningarna för att integrera rikssjukvården med den kunskapsstyrande verksamheten på Socialstyrelsen. Utredningen är ett uppdrag från Socialstyrelsens generaldirektör (augusti 2012).

I utredningen ingick även att se över nu gällande arbetsprocesser och arbetsformer, och att bilda en enhet för högspecialiserad vård vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning.

Övergripande frågor som behöver utredas vidare

Utredningen har identifierat ett antal övergripande frågor som bör utredas vidare på längre sikt. De är

  • ökad flexibilitet i antal tillstånd och tillståndens längd
  • rikssjukvård som ett möjligt stöd till ordnat införande
  • kostnader och ersättningsmodeller vid rikssjukvård
  • former för hur ett område som tidigare definierats som rikssjukvård återgår till regionsjukvård till exempel i samband med nya medicinska interventioner.

Myndigheten har samlat in erfarenheter och synpunkter

Socialstyrelsen har tagit del av erfarenheter av och synpunkter på befintliga processer från medarbetare på Socialstyrelsen samt genom strukturerade workshoppar med Rikssjukvårdsnämnden, regionala tjänstemannagruppen och kontaktpersonerna vid universitetsjukhusen.

Myndigheten har också besökt landsting och regioner för att få deras syn på processen med rikssjukvård, både ur ett verksamhetsperspektiv och ett landstingsledningsperspektiv, och haft ett möte med universitetssjukhusdirektörsgruppen. Utredningen har också tagit del av arbetet med nivåstrukturering inom cancervården och Nordiska Ministerrådets projekt om samverkan inom den högspecialiserade vården i Norden.

Behov av att diskutera rikssjukvårdens roll

Det finns vidare ett tydligt behov av att fördjupat diskutera rikssjukvårdens roll i den pågående nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården i landet. Detta behöver ske både utifrån de arbeten som sker inom regionerna men också utifrån de initiativ som sker på nationell nivå, till exempel projektet med nivåstrukturering inom cancervården.

Förslag: komplettering av rikssjukvårdsprocessen

För att skapa förutsättningar för att rikssjukvård används där det finns störst möjlighet att öka patientnyttan och förbättra resursutnyttjandet föreslår utredningen bland annat en komplettering av rikssjukvårdsprocessen. I förslaget bryts initieringsfasen ut till en egen rutin som får löpa parallellt med rikssjukvårdsutredningarna. Det resulterar regelbundet i en uppdaterad prioriteringslista över nya områden för rikssjukvårdsutredning. Fler intressenter än i dag föreslås även kunna lämna förslag på områden för rikssjukvård.

Förslag: specifikationsutredning som nytt moment

För att stärka arbetet med uppföljning och utvärdering föreslår utredningen även att ett nytt moment, kallat specifikationsutredning, läggs till i rikssjukvårdens huvudprocess. Specifikationsutredningen bör vara integrerad med definitionsutredningen. I detta moment blir det tydligt vilka krav som ska ställas på rikssjukvårdenheterna och de förutsättningar som finns för uppföljning.

Det finns också ett behov av att följa upp att vårdkedjorna för de patienter som berörs fungerar väl, och att utreda vidare hur kvalitetsaspekterna kan utvecklas trots den mycket begränsade tillgången till valida data.

Förslag: förstärk myndighetens rikssjukvårdsverksamhet

Slutligen ger utredningen också förslag på den verksamhet som ska inrättas vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning från och med den 1 januari 2013. Utifrån den genomförda översynen föreslår utredningen att Socialstyrelsen förstärker myndighetens rikssjukvårdsverksamheten med medicinsk- och hälso- och sjukvårdskompetens.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Daniel Brattström
075-247 30 00

Mer hos oss

Rikssjukvård