/
/

Svenska effektutvärderingar av psykosociala interventioner

I rapporten beskrivs tillgången på randomiserat (RCT) och ickerandomiserade kontrollerade studier (IRCT) av psykologiska eller sociala interventioner. Inventeringen omfattar alla effektutvärderingar som publicerats mellan 1990 och april 2012, eller som fortfarande pågår.

Sammanfattning

Det är framför allt två typer av effektutvärderingar som har de bästa förutsättningar att ge tillförlitlig kunskap om interventioners effekter: randomiserat (RCT) och ickerandomiserade kontrollerade studier (IRCT). I den här rapporten beskrivs tillgången på dessa två typer av effektutvärderingar av psykologiska eller sociala interventioner där en svensk forskare varit vetenskapligt ansvarig. Inventeringen omfattar samtliga effektutvärderingar som publicerats mellan 1990 och april 2012, eller som fortfarande pågår.

Sökningen efter effektutvärderingar har gjorts brett. Bland annat har hemsidor avsökts från samtliga svenska universitet och högskolor med fokus på åtta vetenskapliga discipliner: folkhälsovetenskap, kriminologi, omvårdnadsvetenskap, pedagogik, psykiatri, psykologi, socialt arbete och sociologi.

Den första svenska effektutvärderingen publicerades 1994. Därefter ökade antalet långsamt för att under de senaste åren öka snabbare. Totalt har 329 studier identifierats. På grund av problem med att identifiera effektutvärderingar är det ett minimiantal.

  • Interventionerna har i 70 procent av fallen rört vuxna, 25 procent barn och ungdomar och fem procent äldre.
  • De typer av problem som interventionerna behandlar är främst olika typer av beroende, depression och ångest, ungas beteendeproblem, olika fobier samt psykisk ohälsa mer generellt.
  • Av effektutvärderingarna är 78 procent randomiserade (RCT).
  • Majoriteten (66 procent) har en uppföljningstid som är minst 12 månader efter förmätning.
  • Ungefär hälften vardera är modellutvärderingar respektive utvärderingar i ordinarie verksamhet.
  • Av effektutvärderingarna behandlar 37 procent interventioner som utvecklats i ett annat land än Sverige.
  • Totalt finns 144 olika försteförfattare till utvärderingarna. De flesta har dock endast ansvarat för en studie (63 procent).
  • Utvärderingarna har hel- eller delfinansierats av något forskningsråd i 39 procent av fallen. Kommuner och landsting har finansierat 32 procent och statliga myndigheter 29 procent. Dessutom har privata stiftelser eller fonder finansierat 22 procent. Eftersom det finns flera parallella finansieringskällor, summeras procentsatserna till mer än 100.
  • Av de avslutade utvärderingarna har 76 procent avrapporterats i en peer-review granskad tidskrift.
  • De avrapporterade utvärderingarna tog i genomsnitt 54 månader från start till första publikation. Tiden har dock minskat ju närmare nutid vi kommer.

Sökord: effektutvärderingar, randomiserat kontrollerade studier, kvasiexperimentella studier, psykosociala interventioner

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-31
ISBN: 978-91-7555-009-1
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 34 09