/
/

Piercing och tatuering – ett nationellt tillsynsprojekt 2011–2012 

Resultatet från projektet visar att det finns brister i hygienkunskap hos de piercing- och tatueringsverksamheter som kommunerna inspekterat. Att många nya verksamheter hittades visar på vikten av att miljö- och hälsoskyddskontoren bedriver regelbunden operativ tillsyn.

Sammanfattning

Det nationella tillsynsprojektet om piercing och tatuering har varit ett landsomfattande projekt där Socialstyrelsen bjöd in landets miljö- och hälsoskyddsnämnder att delta. 113 kommuner i 20 län valde att medverka i projektet. Kommunerna har utfört inspektioner med fokus på hygien och rengöring hos 460 piercing- och tatueringsverksamheter. Kommunerna har särskilt sökt efter piercing- och tatueringsverksamheter som inte har varit anmälda till miljö- och hälsoskyddsnämnderna.

Det sammanställda resultatet av inspektionerna visar att det finns brister i hygienkunskapen hos piercing- och tatueringsverksamheterna, särskilt om steriliseringsprocessen och egenkontroll. Socialstyrelsen anser därför att det behövs obligatorisk hygienutbildning för dem som utför piercing och tatuering och för andra som utför stickande eller skärande behandlingar som räknas som yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Den ökande populariteten för piercing och tatuering har lett till att många nya verksamheter har etablerats. En del av dessa verksamheter har inte anmälts till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid anmälan ska nämnden bl.a. bedöma om verksamhetens lokal är lämplig, om utföraren har tillräcklig kunskap och att verksamheten har egenkontroll med förebyggande rutiner för att minska riskerna för smittspridning. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna hittade och inspekterade drygt 70 oanmälda verksamheter. Detta visar på vikten av att kommunerna bedriver en operativ tillsyn där man både utför inspektioner av kända verksamheter och söker efter nya.

Det är väsentligt för en bra tillsyn att kommunerna har välutbildade inspektörer som både kan upptäcka allvarliga hygienbrister och informera verksamhetsutövarna om varför bristerna är allvarliga och därmed motivera till förbättring. Enligt de deltagande miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har tillsynsprojektet lett till att de fått en förbättrad kunskap om hygien och rengöring kopplat till piercing och tatuering. Det är kommunledningens ansvar att kompetensen upprätthålls på miljö- och hälsoskyddskontoren. Socialstyrelsen har ett ansvar för att ha aktuell och tillgänglig tillsynsvägledning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-30
ISBN: 978-91-7555-008-4
Format: POD
Antal sidor: 15
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt