/
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2012

I denna rapport kan du ta del av äldres egen uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på en enkätundersökning från 2012 som omfattar knappt 95 000 personer med hemtjänst och särskilt boende.

Bilagor

Hemtjänst

Särskilt boende

Observera att undersökningen, särskilt i några kommuner, har låg svarsfrekvens. Kommunens resultat blir mindre tillförlitligt vid lägre svarsfrekvens. Det gäller framför allt resultaten för hemtjänst i kommunerna Håbo och Malö, och för resultaten på särskilt boende i kommunerna Lekeberg, Nykvarn, Sorsele, Gullspång, Storfors, Aneby och Skinnskatteberg.

Sammanfattning

För fjärde gången har Socialstyrelsen undersökt äldres uppfattning om hemtjänst och särskilt boende. Underlaget som presenteras bygger på en enkätundersökning som är helt omarbetad från tidigare år. Nedan presenteras de huvudsakliga resultaten, som omfattar 61 600 personer med hemtjänst och 33 400 personer som bor i särskilt boende.

De flesta är positiva

De allra flesta är positiva till sin hemtjänst och sitt särskilda boende, det visar de äldres och de anhörigas sammantagna bedömning. Bland personer med hemtjänst är 88 procent mycket nöjda eller ganska nöjda. Motsvarande andel för särskilt boende är 80 procent.
De flesta svarande i undersökningen uppger också att personalens bemötande är bra och att förtroendet för personalen är högt, både bland personer med hemtjänst och i särskilt boende. Andelen äldre som uppger att de känner sig trygga med sin hemtjänst eller i sitt särskilda boende är 86 respektive 87 procent.

Det finns även förbättringsområden

Undersökningen visar också att det finns förbättringsområden. Det är en signal att ta på allvar att 3 procent av de äldre som bor i särskilt boende svarar att de känt sig kränkta av personal flera gånger det senaste året. Ungefär 16 procent uppger att det har hänt någon gång. Motsvarande andelar bland personer med hemtjänst är 2 procent respektive 10 procent.

Samtidigt är det svårt att veta vad siffrorna står för. Kränkthet är ett begrepp som kan tolkas olika och därmed ha olika betydelse i förhållande till den enskilda personen. Socialstyrelsen kommer därför att analysera resultaten mer ingående.

Flera äldre och anhöriga kontaktade Socialstyrelsen efter att enkäten hade skickats ut. Några av de som ringde ville berätta just om situationer då den äldre personen hade känt sig kränkt. Ofta ville men betona att de allra flesta i personalen var väldigt kompetenta och hade ett bra bemötande, men att det fanns någon i personalen som inte behandlade den äldre personen bra.

Andra förbättringsområden handlar om möjligheten att påverka vilka tider personalen kommer, och tillgången till information vid tillfälliga förändringar. Många tycker dessutom att det är svårt att komma i kontakt med läkare när de behöver. För samtliga dessa frågor är andelen negativa svar större bland äldre som bor i särskilt boende än bland dem som bor hemma och har hemtjänst. Vidare anser 26 procent av de äldre i särskilt boende att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket dåliga.

Hälsotillstånd påverkar resultatet

Allmänt hälsotillstånd samt besvär av ängslan, oro eller ångest har statistiskt säkerställda samband med de äldres sammantagna bedömning av insatsen. Ju sämre hälsa eller ju större besvär av ängslan, oro eller ångest den äldre har, desto mindre nöjd är man med hemtjänsten eller det särskilda boendet.

Vidare är äldre som själva har svarat på enkäten något nöjdare med omsorgen än andra, oftast anhöriga, som har svarat i stället för den äldre personen. Däremot finns inte någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller den sammantagna bedömningen av hemtjänst eller särskilt boende.

Skillnad mellan kommuner

Socialstyrelsen konstaterar att det finns skillnader mellan olika kommuner i frågan om den sammantagna bedömningen av insatserna. För hemtjänst varierar resultatet på kommunnivå mellan 70 procent och 100 procent. För särskilt boende varierar resultatet mellan 58 procent och 100 procent.

Majoriteten fick den utförare de ville ha

Över hundra kommuner har infört lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst. I dessa kommuner uppger 73 procent av de äldre att de fick den hemtjänstutförare som de ville ha. Även i kommuner som inte har infört något valfrihetssystem uppger majoriteten (55 procent) av de äldre att de fick den utförare de ville ha. När vi jämför andelen äldre som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst ser vi ingen skillnad mellan kommuner som infört LOV och dem som inte har det.
Bland äldre i särskilt boende svarar 74 procent att de fick plats på det boende där de ville bo, trots att bara fyra av landets kommuner har infört valfrihetssystem för särskilt boende.
Att äldre personer uppger att de fick den utförare de ville ha även i kommuner som inte infört LOV kan ha flera förklaringar. En tänkbar sådan är att det kan finnas alternativ att välja mellan även i kommuner som inte har infört LOV.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Det finns stora möjligheter att göra ytterligare analyser av undersökningen om äldres uppfattning, bland annat vad gäller insatserna till de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen kommer att publicera åtminstone två ytterligare rapporter under år 2013 där fördjupade analyser av undersökningen ingår.

Det är också viktigt att kommunerna analyserar sina resultat och använder dem i sin lokala kvalitetsutveckling. På Socialstyrelsens webbplats finns samtliga resultat på kommunnivå. En viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet är att Socialstyrelsen ska samla in och redovisa resultat på enhetsnivå i nästa års undersökning. Då blir kommunernas möjligheter att använda resultaten för verksamhetsförbättringar ännu större.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-24
Format: POD
Antal sidor: 85
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ulrika Ingelsson
075-247 30 00

Mer hos oss

Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre (gemensam rapport med SKL)

Äldre