/
/

Cancer incidence in Sweden 2011 – Cancerförekomst i Sverige 2011

Rapporten innehåller statistik om nyupptäckta cancerfall från cancerregistret. De senaste 20 åren har cancerfallen ökat med i genomsnitt 2,1 procent per år bland män och 1,5 procent per år bland kvinnor.

Sammanfattning

Under 2011 har 57 726 maligna cancerfall diagnosticerats och rapporterats till cancerregistret i Sverige. Könsfördelningen är relativt jämn: 52 procent av fallen är bland män och 48 procent bland kvinnor. Antalet personer för vilka cancer har diagnostiserats för första gången är 46 286. Cancerfallen har ökat under de två senaste decennierna med i genomsnitt 2,1 procent för män och 1,5 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur men även av screening och förbättrade diagnostiska metoder.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 30,3 procent av de diagnostiserade fallen. Den genomsnittliga årliga ökningstakten för bröstcancer har varit 1,4 procent under de senaste tjugo åren. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 32,2 procent av fallen under 2011. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 2,1 procent per år sett över de senaste 20 åren. De senaste fem åren har incidensen över prostatacancer minskat något. Incidensen av prostatacancer är relaterad till användningen av PSA-test i vården och således är det oklart hur incidenstrenden kommer utvecklas de kommande åren.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammantaget 16 procent av cancerfallen. Övrig hudcancer är ungefär dubbelt så vanligt som malignt melanom bland män; det är den näst vanligaste cancerformen både bland män och bland kvinnor. Förekomsten av både malignt melanom och övrig hudcancer ökar i Sverige och den genomsnittliga årliga ökningstakten är drygt 5 procent för malignt melanom och 5 till 7 procent för övrig hudcancer.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Sammantaget utgör den drygt 7 procent av fallen som rapporterats till cancerregistret för 2011.

Incidensen för lungcancer bland kvinnor har under lång tid ökat medan den för män har minskat. Den är dock fortfarande högre för män än för kvinnor.

Sannolikheten för en man att diagnostiseras med cancer före 75 års ålder är ca 32 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är ca 29 procent.

Utöver de maligna cancerfallen har även 39 835 fall av basalcellcancer inrapporterats till det svenska cancerregistret. Även här är könsfördelningen jämn med 49 procent av fallen bland män och 51 procent bland kvinnor.

Det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. I gruppen kvinnor med en utbildningsnivå på 9 år är lungcancerincidensen 70 fall per 100 000 kvinnor vilket är mer än dubbelt så högt som för gruppen med en eftergymnasial utbildning som har en incidens på 30 fall per 100 000 kvinnor. Incidensen för malignt melanom är 52 fall per 100 000 män i gruppen med en eftergymnasial utbildning medan den är endast 32 i gruppen med grundskola som högsta utbildning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-19
Format: POD
Antal sidor: 115
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Staffan Khan
075-247 30 00

Shiva Ayoubi
075-247 30 00

Cancerregistret