/
/

Plan för att genom platsbesök stödja och stimulera regionala cancercentrum

Den här publikationen innehåller Socialstyrelsens plan för att genomföra platsbesök vid regionala cancercentrum (RCC) för perioden 2013-2015.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för platsbesök vid regionala cancercentrum (RCC) för perioden 2013–2015. Syftet med platsbesöken ska vara att genom dialog stödja och stimulera RCC i det fortsatta arbetet. Målsättningen för platsbesöken ska vara att utifrån RCC-kriterierna bl.a. dokumentera hur arbetet med uppbyggnaden fortlöper, vilka effekterna är av RCC-etableringen ur olika intressentperspektiv och att identifiera frågor där ytterligare initiativ kan behövas.

Socialstyrelsen har vid val av metod utgått ifrån det övergripande syftet, dvs. att genom dialog stödja och stimulera RCC. Genomförandeplanen utgår därför ifrån en kvalitativ metod med inhämtning och analys av olika intressenters bilder av RCC:s etablering och verksamhet. Arbetsprocessen för platsbesöken beskrivs med följande moment:

  • förberedelser
  • kunskapsinhämtning
  • regionala platsbesök
  • ett nationellt möte för erfarenhetsutbyte
  • rapport.

En projektgrupp vid Socialstyrelsen ansvarar för förberedelser, kunskapsinhämtning och dokumentation vid intervjuer, platsbesök och vid det nationella erfarenhetsutbytet. Ansvaret för att analysera insamlade iakttagelser och att dra slutsatser utifrån dessa aktiviteter delas av RCC tillsammans med Socialstyrelsen och övriga intressenter. Socialstyrelsen ansvarar för slutrapportering till Socialdepartementet.

Kunskapsinhämtning utgår ifrån frågeställningarna:

  • Hur har RCC planerat sin etablering och verksamhet?
  • Vad blev resultatet?
  • Vilka utvecklingsbehov ser RCC och andra intressenter?

Kunskapsinhämtningens fokus vilar på kriterierna som är angivna i Socialdepartementets PM ”Kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum”. Kriterierna för RCC är tidssatta och vad som blir fokusområden för platsbesöken är tänkt att följa denna plan. Kunskapsinhämtningen sker genom insamling av styrdokument och intervjuer med RCC och övriga intressenter såsom landstingsledningar, professionsföreträdare från läns- och universitetssjukhus och från berörda specialiteter, universitet och högskolor, patientorganisationer inom cancerområdet m.fl.

Kunskapsinhämtningen syftar till att beskriva olika intressenters bilder av respektive RCC:s etablering och verksamhet. Dessa bilder utgör underlag för diskussion med respektive RCC vid de regionala platsbesöken.

Efter de regionala platsbesöken och efter det att Socialstyrelsen har sammanställt dokumentationen från dessa bjuder myndigheten in till ett nationellt möte för erfarenhetsutbyte. Här diskuteras framgångsfaktorer och hinder för fortsatt utveckling.

Underlag, analyser och slutsatser från de regionala platsbesöken samt från det nationella mötet för erfarenhetsutbyte utgör kärnan i Socialstyrelsens sammanfattande rapport. Rapporten riktas till Socialdepartementet som uppdragsgivare men blir även en sammanfattning för RCC och övriga intressenter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-18
ISBN: 978-91-7555-002-2
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anders Jakobsson
075-247 38 33

Mer hos oss

Cancer