/
/

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter – Slutrapport

Rapporten presenterar en nationell modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Modellen ska ligga till grund för uppföljning, utvärdering samt tillsyn. För detta syfte har definitioner av begrepp samt indikatorer tagits fram. Modellen är utarbetad i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sammanfattning

Vården behöver kontinuerlig tillgång till bästa tillgängliga kunskap om orsakerna till, riskerna med och åtgärderna för att minska överbeläggningar och utlokalisering av patienter. För att öka den kunskapen och därmed bidra till en säkrare hälso- och sjukvård har Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Syftet med modellen är att genom kunskapsimplementering bidra till en optimal planering av vårdplatser på landets sjukhus och till en säkrare hälso- och sjukvård.

Modellen utgår från den nationella modellen för kunskapsstyrning och baseras på en gemensam infrastruktur. Den består av gemensam terminologi, indikatorer och en nationell databas. För att skapa en gemensam terminologi har ett dussin begrepp som rör vårdplatser och som finns i Socialstyrelsens termbank fått nya vidgade definitioner med en klar koppling till patientsäkerhet.

Dessutom har Socialstyrelsen och SKL tagit fram och definierat två nya begrepp utifrån patientsäkerhetsperspektivet:

 • Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats, vilket är en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.
 • Utlokaliserad patient definieras som en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Dessa begrepp har varit grunden för att ta fram tre nya indikatorer för att mäta effekter av och orsaker till bristen på vårdplatser på svenska sjukhus:

 • överbeläggning
 • utlokaliserad patient
 • utskrivningsklar patient.

Avsikten med de två första indikatorerna, överbeläggning och utlokaliserad patient, är att mäta händelser när en patient inte är inskriven på en disponibel vårdplats, och mäter således effekterna av bristen på vårdplatser. Den tredje indikatorn, utskrivningsklar patient, visar å andra sidan hur många vårdplatser som upptas av patienter som borde vara utskrivna vid tidpunkten när mätningen gjordes. Den mäter således en av orsakerna som kan leda till brist på vårdplatser. Alla indikatorer beräknas per 100 disponibla vårdplatser vilket möjliggör jämförelser och analys mellan sjukhus och landsting.

Kartläggningen av den tillgängliga vetenskapliga litteraturen visar att en rad vårdskador kan uppkomma vid överbeläggningar och vid utlokalisering av patienter. Exempel på sådana vårdskador är

 • vårdrelaterade infektioner
 • otillräcklig smärtlindring och felmedicinering
 • försenad behandling eller medicinering
 • ökad dödlighet för vissa tillstånd
 • minskad nöjdhet med vården hos patienter och med arbetsmiljö hos personalen.

En kvalitativ analys av Socialstyrelsens egna tillsynsärenden har bland annat identifierat ett antal faktorer vid överbeläggningar och utlokaliseringar som innebär patientsäkerhetsrisker.

Dessa faktorer är

 • att överbeläggningar betraktas som ett normaltillstånd
 • bristande samsyn om patientens vård, otydlig ansvarsfördelning, otillräckliga rutiner och ofullständig dokumentation
 • bristfällig muntlig och skriftlig kommunikation
 • brister i lokaler, utrustning och medicinsk kompetens
 • stress och otrygg arbetsmiljö.

Under hösten 2012 har alla landsting börjat mäta och rapportera överbeläggningar och utlokalisering av patienter till en nationell databas. De rapporterade mätningarna kommer att valideras mot de fastställda definitionerna och indikatorerna innan jämförande nationella uppföljningar och utvärderingar kommer att presenteras. Detta planeras ske i slutet av 2013. Socialstyrelsen och SKL ska fortsätta samordna sitt arbete och förvalta modellen i syfte att stödja huvudmän att uppnå en ändamålsenlig och effektiv styrning av vårdplatser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-3
Format: PDF
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Christina Broman

075-247 30 00