/
/

Oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar av yngre barn och långvarigt placerade barn

I rapporten redovisas en studie om förekomsten av oplanerade avbrott, så kallade sammanbrott, i familjehemsplaceringar bland yngre barn och långvarigt placerade barn. Studien genomfördes i tolv kommuner i Jönköpings län.

Sammanfattning

I rapporten redovisas en studie om förekomsten av sammanbrott i familjehemsplaceringar bland yngre barn och långvarigt placerade barn. Yngre barn avser barn upp till tio års ålder (0–10 år) som bott i familjehem i minst tre månader. Långvarigt placerade barn avser barn som bodde i familjehem när de var 12 år och som då hade bott där i mer än fyra år. Syftet med studien är att identifiera riskfaktorer för sammanbrott, för att bidra med kunskap till socialtjänsten som kan vara till stöd i deras arbete med att förebygga oönskade avbrott i familjehemsplaceringar. Studien genomfördes i tolv kommuner i Jönköpings län.

Termen sammanbrott avser oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar, det vill säga placeringar som avslutas på ett sådant sätt och/eller vid en sådan tidpunkt att det är uppenbart att detta inte var vad socialtjänsten planerat. Eftersom avbrotten ibland är svårbedömda används tre olika definitioner: tydliga sammanbrott samt tveksamma respektive misstänkta sammanbrott.

Resultaten visar i korthet att:

  • Sammanbrott var vanligare bland de långvarigt placerade barnen, än bland de yngre barnen. Bland de långvarigt placerade barnen slutade 24 procent av placeringarna med tydliga sammanbrott, jämfört med 13 procent bland de yngre barnen. När tveksamma och misstänkta sammanbrott inkluderades, ökade andelen sammanbrott till 26 procent bland de långvarigt placerade barnen jämfört med 21 procent bland de yngre barnen.
  • Det var oftast familjehemsföräldrarna som tog initiativ till sammanbrottet. I ungefär 45 procent av fallen initierades sammanbrotten av dem, både när det gällde yngre barn och barn som var långvarigt placerade. Bland de yngre barnen var det också vanligt att de biologiska föräldrarna tog initiativ till ett sammanbrott (i 38 procent av fallen), något som nästan inte förekom alls bland de långvarigt placerade barnen. Där var det istället ganska vanligt att barnet själv tog initiativ till sammanbrottet (i 28 procent av fallen).
  • De yngre barnen hade i genomsnitt (median) varit placerade i fem månader när sammanbrottet skedde, medan de långvarigt placerade barnen i genomsnitt (median) hade varit placerade i samma familjehem i tio år vid tidpunkten för sammanbrottet.
  • Sammanbrott bland långvarigt placerade barn föregicks ofta av varningssignaler till socialtjänsten, antingen från familjehemmet eller från barnet. Sådana varningssignaler var att barnet uttryckte att han eller hon inte trivdes i familjehemmet, eller att familjehemmet uttryckte sig i negativa termer om barnet. När socialtjänsten hade fått sådana signaler slutade 60 procent av placeringarna med ett sammanbrott.

Socialstyrelsens övergripande slutsats är att stödet från samhället behöver bli bättre, till både familjehemmen och de placerade barnen. Barn och unga i samhällsvård är en prioriterad målgrupp i Socialstyrelsens arbete och för närvarande pågår flera projekt inom myndigheten som syftar till att stärka skyddet för och omsorgen om placerade barn och unga.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11) trädde i kraft den 1 oktober 2012. De kommer att åtföljas av en tillhörande handbok som publiceras i januari 2013. Då kommer också en ny vägledning som vänder sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården, tandvården och skolan. Där framhåller Socialstyrelsen, tillsammans med Skolverket, bland annat vikten av att undersöka barnets psykiska och fysiska hälsa (inklusive tandhälsa), samt utbildningsbehov, i samband med placeringen. Detta är en förutsättning för att familjehemmet och barnet ska få tillgång till de stöd och insatser de behöver och har rätt till.

En mer utförlig beskrivning av vägledningsarbetet finns i rapporten Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende som är tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats. Där finns också ytterligare information om myndighetens aktiviteter och projekt som rör placerade barn och unga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-28
Format: POD
Antal sidor: 94
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr