/
/

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 – Bedömning av om kommuner och landsting uppnått grundläggande krav och resultat enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL

I rapporten redovisas Socialstyrelsens bedömning om kommuner och landsting har uppfyllt uppställda krav i regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Sammanfattning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse om ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012”. Enligt överenskommelsen ska prestationsbaserade ersättningar om sammanlagt 860 miljoner kronor fördelas mellan kommuner och landsting om de uppfyller uppställda krav.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bedöma om kommuner och landsting har uppnått de grundläggande krav och resultat som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för.

De krav som kommuner och landsting ska ha uppfyllt för att tilldelas prestationsersättning finns angivna i överenskommelsen, och i en av regeringen beslutad genomförandeplan. Parterna har efter att överenskommelsen och genomförandeplanen beslutats också gett kompletterande information om hur mätningarna skulle utföras. Huvuddelen av datainsamlingen och mätningarna har genomförts av SKL. I denna rapport redovisas hur respektive mätning har gjorts med hänsyn tagen till parternas kompletterande information.
Socialstyrelsen konstaterar att alla kommuner och landsting har redovisat grundläggande krav.

Utifrån utfallet av mätningarna är det 410 miljoner kronor som ska delas ut till kommuner och landsting. Västmanlands landsting är det landsting som erhåller mest prestationsersättning, cirka 41 miljoner kronor. Därefter kommer Blekinge landsting med cirka 25 miljoner kronor. Den kommun som erhåller mest prestationsersättning är Västerås kommun med cirka 44 miljoner kronor och därefter Karlskrona kommun som erhåller cirka 23 miljoner kronor.

Det totala beloppet till Västmanlands län (landstinget och kommunerna) är cirka 131 miljoner kronor och det totala beloppet som Blekinge län (landstinget och kommunerna) erhåller är cirka 84 miljoner kronor. Detta innebär i genomsnitt 2510 kronor per individ 65 år och äldre i Västmanlands län, och i genomsnitt 2461 kronor per individ 65 år och äldre i Blekinge län. Dessa två län erhåller betydligt högre ersättning än alla övriga län.

Kommunerna Eslöv, Hörby, Lidingö, Lomma, Sigtuna, Skurup, Staffanstorp, Stenungsund, Upplands-Bro, Värmdö och Öckerö erhåller inte några prestationsersättningar, eftersom de inte uppfyller uppställda prestationskrav.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-16
Format: POD
Antal sidor: 63
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anna Ahlm
075-247 30 00