/
/

Sammanställning av vägledande dokument för barn- och skolhälsovård – Danmark, England, Finland, Norge och Sverige

Rapporten beskriver de vägledande dokument för barn- och skolhälsovården som finns i England och Norden. I samtliga länder förordas en organiserad samverkan mellan skola, hälsovård och socialtjänst. I de flesta fall utgår rekommendationerna från beprövad erfarenhet och konsensus.

Sammanfattning

I Danmark, Norge, Finland och England har statliga myndigheter tagit fram vägledande eller styrande dokument på nationell nivå för barnhälsovård och skolhälsovård. I Sverige finns det nationella riktlinjer för skolhälsovården och lagstiftning för elevhälsan. För barnhälsovården finns det varken lagstiftning eller vägledning på nationell nivå.

De nordiska verksamheterna har många likheter, men det finns även olikheter i organisationer och utformning av program. Sverige skiljer sig från de övriga länderna genom att ha olika huvudmän för barnhälsovård och elevhälsa. I alla de övriga nordiska länderna är kommunerna huvudmän för den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten för barn och unga. Vägledningsdokumenten i alla studerade länder beskriver och förordar en organiserad samverkan mellan förskola, skola, hälsovård och socialt arbete.

Socialstyrelsen ser att det förändrade sjukdomspanoramat bland barn och unga har påverkat hälsoprogrammens utformning. Det gäller framför allt uppmärksamhet på psykisk ohälsa. I Finland sker det genom rekommendationer om återkommande strukturerade intervjuer och undersökningar. I England ser vi att uppmärksamheten på sårbara barn och familjer ökar.

Finland är det land som rekommenderar flest somatiska undersökningar, medan Englands generella program saknar många av de undersökningar och undersökningstillfällen som erbjuds i de nordiska länderna.

I rapporten beskriver Socialstyrelsen vilket kunskapsunderlag respektive land tagit fram för sina rekommendationer. I de flesta fall utgår rekommendationerna från beprövad erfarenhet och konsensusdiskussioner.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-10
ISBN: 978-91-87169-92-2
Format: POD
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Mer hos oss

Barns hälsa