/
/

Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – En redovisning av arbetsläget, september 2012

Redovisning av Socialstyrelsens arbete med att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I rapporten redogör vi för arbetsläget i pågående uppdrag.

Sammanfattning

Regeringen beslutade i mars 2012 att ge Socialstyrelsen fortsatt uppdrag att ta fram underlag för regeringens arbete med att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen ska senast den 1 oktober 2012 lämna denna rapport till Socialdepartementet om arbetsläget i uppdraget. Socialstyrelsens arbete med bedömning och underlag för utbetalning av ersättning till kommuner och landsting, som också är en del av uppdraget, lämnas till regeringen senast den 1 december 2012 och tas inte upp i denna rapport.

Arbete pågår i samtliga delar av uppdraget. Arbetet följer uppgjorda planer och slutrapportering sker vid olika tidpunkter från slutet av 2012 till 2014.

Uppdraget fullgörs inom 25 projekt (se bilaga 1), som samordnas inom myndigheten. Vi har hittills genomfört följande:

Primärvårdens ansvar och insatser

En pilotstudie och litteraturgenomgång har gjorts inom projekten primärvårdens ansvar och insatser samt korttidsboende. Landsting och kommuner arbetar aktivt med samverkan och uppföljning. Av pilotstudien framkommer förbättringsområden som vi lägger till grund för den kartläggning som vi genomför i fem län.

Kunskapsutveckling och implementering

En grupp sakkunniga har påbörjat sitt arbete med att utforma en vägledning för hur de mest sjuka äldres speciella förutsättningar ska kunna beaktas i diagnosspecifika riktlinjer.

Förutsättningarna för att välja metod för en ökad delaktighet för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga har studerats och en ny inriktning som innebär uppföljning av genomförandeplan har inletts.

Tre kommuner har i samarbete med Socialstyrelsen testat modellen för ett behovs- och processinriktat arbetssätt och användning av strukturerad dokumentation med ICF. Erfarenheterna från försöksverksamheten omsätts just nu i utvecklingen av stödmaterial och i utvecklingen av det nationella utbildningsprogrammet för lokala processledare.

Socialstyrelsen har utlyst stimulansmedel för att stödja implementering av nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom med inriktningen att de i första hand skulle lämnas till dem som redan påbörjat genomförandearbete. Satsningar som beviljats medel handlar om utbildning, anhörigstöd och uppmärksamhet på beteendemässiga och psykiska symtom bland personer med demenssjukdom.

Registeranalyser

Vi har slutit avtal med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att med SNAC (Swedish National Study on Aging and Care) analysera förändringar över tid i gruppen mest sjuka äldre. Data från kvalitetsregistren Riks-Höft och Riks-Stroke används i analyserna.

När det gäller psykiatrisk vård bland psykiskt sjuka äldre har analysarbetet påbörjats. För närvarande pågår ett arbete med att välja en lämplig studiedesign för att belysa de frågeställningar som vi valt.

Arbetet med att kartlägga äldreomsorg på samiska pågår. Samråd med Sametinget och samordnare i berörda kommuner har genomförts och datainsamling har påbörjats genom möten med sameföreningar och samebyar, samt genom intervjuer med kommunala tjänstemän.

Deluppdraget om att utreda förutsättningarna för ett process-id i vård och omsorg samordnas med såväl de regeringsuppdrag som rör nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur som uppdraget kring väntetidsmätningar. Fortsatt planering av arbetet pågår.

En omfattande läkemedelsbehandling hos äldre personer signalerar en ökad risk för samtliga utfall som ingår i en genomförd registeranalys: död, akutmottagningsbesök, magtarmsblödning och fallskada. Antalet läkemedel är en värdefull riskmarkör att använda i screening inför förebyggande insatser som till exempel läkemedelsgenomgångar, riktad patientinformation eller intensifierad uppföljning av behandlingseffekter.

Utveckla statistiken

Utvecklingsarbetet för månadsvis insamling av uppgifter till registret över socialtjänstens insatser till äldre och funktionshindrade personer är avslutat. Vi har genomfört en konsekvensutredning och lämnat information till kommunerna och deras IT-leverantörer. Därmed kan månadsstatistik presenteras från februari 2013.

Arbete pågår i samverkan med berörda intressenter för att utveckla statistik om äldres funktionstillstånd och behov. En efterfrågeinventering pågår för att få underlag till en utvecklingsplan för statistikutveckling för hela vård- och omsorgskedjan. Arbete pågår för att säkerställa att utvecklingen av relevanta uppgifter som berör de mest sjuka äldre beaktas i arbetet med utveckling av patientregistret, till exempel läkarinsatser inom hemsjukvård och utveckling av åtgärdskoder (KVÅ). Workshop med intressenter genomförs. En kartläggning av förutsättningarna för en tätare inrapportering till patientregistret är påbörjad.

Bättre läkemedelsanvändning

Läkemedelsföreskriften (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ändrades genom ändringsförfattningen SOSFS 2012:9 som trädde i kraft den 1 september 2012.

Arbetet med att utarbeta en vägledning till stöd för tillämpningen av ändringsförfattningen i läkemedelsföreskriften är i slutskedet. Arbetet med att utveckla ett webbaserat stöd är påbörjat och inledande kontakter har tagits med läkemedelskommittéerna, Ipuls och Läkemedelsverket.

Utveckla öppna jämförelser

Socialstyrelsen arbetar med utveckling av indikatorerna för målgruppen äldre och mest sjuka äldre inom en rad olika områden. Flera indikatorarbeten pågår inom ramen för öppna jämförelsers (ÖJ) – ÖJ äldre, Äldreguiden, ÖJ hälso- och sjukvård och undersökningen om de äldres uppfattning om vården och omsorgen. Nya frågor i undersökningen om äldres uppfattningar om vård och omsorg har utvecklats, svarsalternativen har förändrats och nöjd kundindex (NKI) har tagits bort. Vi har bytt ut större delen av frågorna i undersökningen och ersatt dem med ett nytt frågebatteri. Insamling av uppgifter genom enkäter pågår hos Statistiska Centralbyrån. Socialstyrelsen har påbörjat en process för en öppen upphandling av en totalundersökning för 2013.

Sedan 2011 driver Socialstyrelsen ett arbete med att förnya presentationen av öppna jämförelser (ÖJ) på webben. Syftet är att göra ÖJ mer tillgängliga genom att utöka och förenkla tillgången till målgruppsanpassad information samt att ge en bättre överblick av hela ÖJ-arbetet.

Förbättra rättssäkerheten

Socialstyrelsen och tidigare länsstyrelserna har under många år påtalat brister avseende handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen som påverkar äldre personers rättssäkerhet negativt. I detta deluppdrag kommer Socialstyrelsen att sammanställa kunskap inom olika områden som rör rättssäkerhet för äldre inom äldreomsorgen. Informationen kommer fortlöpande att publiceras i form av meddelandeblad, vägledningar m.m. Socialstyrelsen kommer också att medverka vid olika konferenser för att sprida information om vägledningarna. Under våren har projektet planerats och organiserats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-5
Format: PDF
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Gert Alaby
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre