/
/

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 – Resultat och metoder

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 visar resultat för kommuner, län och riket. Indikatorer från registerdata presenteras för andra året i rad. Rapporten innehåller även nya indikatorer som mäter förutsättningar för god kvalitet utifrån den enskildes perspektiv.

Sammanfattning

De flesta som har behov av ekonomiskt bistånd kan inte försörja sig på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Därför är det viktigt med en helhetssyn där socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt hälso- och sjukvården samverkar för att enskilda biståndsmottagare ska få all den hjälp de behöver för att uppnå självförsörjning. Resultatet av öppna jämförelser visar dock att en formaliserad samverkan mellan verksamheter med ekonomiskt bistånd och övriga aktörer endast finns i liten utsträckning.

Endast 21 procent av landets kommuner/stadsdelar har en aktuell rutin tillsammans med Arbetsförmedlingen för hur samarbetet ska ske med arbetslösa som har försörjningsstöd. Motsvarande siffror för samverkan med Försäkringskassan är 12 procent, för primärvården 13 procent och för öppenpsykiatrin 12 procent.

Färre biståndsmottagare men långvarigheten ökar

Den totala andelen biståndsmottagare i befolkningen har minskat med 0,1 procentenheter till 4,4 procent, jämfört med 2011.

Andelen barn som ingår i familjer som mottagit ekonomiskt bistånd har minskat med 0,1 procentenheter till 7,0 procent och andelen unga vuxna (18–24 år) som fått ekonomiskt bistånd har minskat med 0,7 procentenheter till 8,1 procent.

Däremot har andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt (10–12 månader under 2011) eller mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (tre år eller längre) ökat med 2,6 respektive 2,7 procentenheter till 34,3 respektive 21,3 procent. Liksom förra året är andelen långvariga biståndsmottagare högst i storstadslänen.

Många kommuner erbjuder arbetsfrämjande insatser

Unga vuxna har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och det är viktigt att dessa snabbt får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Av landets kommuner/stadsdelar kan 65 procent tillhandahålla kommunala arbetsfrämjande insatser till unga vuxna (18–24 år) inom en månad från den första kontakten.

Resultatet bygger på registerdata och en enkät

Resultaten i öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd bygger på registerdata över ekonomiskt bistånd 2011, data ur olika befolkningsregister för 2011 samt på en enkät till samtliga kommuner och stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Svarsfrekvensen på enkäten var 97 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-23
Format: POD
Antal sidor: 111
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Anette Agenmark
075-247 30 00