/
/

Att ta fram ett vård- och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre – stöd för vård- och omsorgsgivare, kommuner, landsting och regioner

Vägledningen om vård- och omsorgsprogram visar ett sätt att möta de komplexa behov av vård och omsorg som finns bland de mest sjuka äldre. Vägledningen fokuserar på behovet av samordning, särskilda och anpassade insatser samt ständig uppföljning.

Sammanfattning

En av de främsta utmaningarna i vårt land är att erbjuda god hälso- och sjukvård och socialtjänst till den äldre befolkningen. I ett längre perspektiv kommer kraven att bli fler, till följd av att de äldre blir en allt större andel av befolkningen.

De mest sjuka äldre har omfattande funktionsnedsättningar till följd av åldrande, skada eller sjukdom. För att ge dessa personer god vård och omsorg ställs särskilda krav på hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att möta deras komplexa behov av både vård och omsorg.

För den här gruppen är det angeläget att förbättra samarbetet mellan vården och omsorgen och att arbeta med gemensamma och lokalt fastställda riktlinjer. Det bidrar till att alla äldre, oavsett graden av funktionsnedsättning och omsorgsbehov, får den vård och omsorg de behöver, känner sig trygga och väl omhändertagna. Lokala riktlinjer som är gemensamma för flera aktörer underlättar också när man sätter upp mål för sin verksamhet och för resultatuppföljning.

Det handlar om att aktörerna ska komma överens om rutiner för att identifiera personer ur målgruppen, hur bedömning och planering ska gå till samt rutiner för hur insatser ska utformas.

Viktiga delar i ett lokalt vård- och omsorgsprogram är: 

  1. Identifiera målgruppen
  2. Samordnad individuell vård- och omsorgsplanering
  3. Särskilda och anpassade insatser
  4. Uppföljning

För varje moment behöver kommuner och landsting lokalt fastställa vilka rutiner som ska gälla. Detta utgör sedan det lokala vård- och omsorgsprogrammet. Man bör också fastställa formerna för det fortlöpande arbetet med uppföljning och revidering av programmet.

För att ett vård- och omsorgsprogram ska kunna tas fram och implementeras krävs strukturerad samverkan mellan huvudmännen och utförare.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-2
ISBN: 978-91-87169-69-4
Format: Bok
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr

Kontakt

Malin Ahrne
075-247 30 40